หนังสือราชการ

 

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554
           ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะรับ-ส่งหนังสือราชการต่าง ๆ ให้โรงเรียนในสังกัดทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) จึงขอให้โรงเีรียนในสังกัดเริ่มดำเนินการระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
รหัสผู้ใช้
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเสริม
คู่มือการรับหนังสือ
คู่มือการส่งหนังสือ
คู่มือการออกเลขที่คำสั่ง
คู่มือการพิมพ์รายงาน
คู่มือการใช้งานระบบแนบเอกสารของ สพฐ.

ส่งสิ่งสนับสนุนชุดทดสอบโคลิฟอร์บแบคทีเรีย (สจ./ตามรายชื่อ) 29 เม.ย. 2554

ขอความร่วมมือรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ส่งเอกสา่รแผ่นพับเรื่องอาเซียนศึกษา (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การจัดกิจกรรมทางน้ำ (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

ส่งมอบเอกสาร "แนวทางการบริหารและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

การรายงานของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ (สจ../ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ (สจ../ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

การจัดโครงการลานเอกชน "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดราชบุรี (สจ../ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

ส่งจดหมายข่าว อย. Report (สจ../ทุกโรงเรียน) 29 เม.ย. 2554

ส่งมอบเอกสาร (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 26 เม.ย. 2554

ประชาสัมพันธ์อบรมเทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน (อก./ทุกโรงเรียน) 26 เม.ย. 2554

กวดขันการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ (อก./ทุกโรงเรียน) 26 เม.ย. 2554

โอนเงินค่าตอบแทน(อก./ตามรายชื่อ) 26 เม.ย. 2554

โครงการอบรมกฎหมายมหาชน (บค./ทุกโรงเรียน/เว้นเอกชน) 26 มี.ค. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (เอกชน/โรงเรียนเอกชน) 25 เม.ย. 2554
          โรงเรียนใดจะทำการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ,เงินทุนเลี้ยงชีพ   ให้ดำเนินการจัดทำสมุดประจำตัวครูให้เป็นปัจจุปัน  และแนบหลักฐานในการเบิกมาด้วยทุกครั้ง  ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่สามารถดำเนินการเบิกได้ี

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (อก./ทุกโรงเรียน) 25 เม.ย. 2554
          ขอให้โรงเรียนรับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 15.15-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./ตามรายชื่อ) 22 เม.ย. 2554
          ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่   27 - 30 มิถุนายน 2554  จำนวน 4 วันจำนวน 2 หลักสูตร 1. การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (BNS)  และ 2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น (BNTS) เวลา 09.00  - 17.00 น. สถานที่อบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1- 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด

รายละเอียดเงินเดือเดือนเมษายน 2554 (อก./ตามรายชื่อ) 23 มี.ค. 2554
อำเภอเมือง
ปากท่อ
วัดเพลง
ขอให้ทุกโรงเรียนส่งหลักฐานการจ่ายเงินในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554  มีข้อสงสัยโปรดโทร.081-5615453(แหม่ม) หรือโทร. 032-321982  เวลา 10.00  น. -16.00 น.

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อก./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

แจ้งกำหนดการอบรมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (บค./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อก./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

ขอความร่วมมือในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ (อก./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา (สจ./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา (สจ./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา (สจ./ทุกโรงเรียน) 22 เม.ย. 2554

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./ทุกโรงเรียน) 21 เม.ย. 2554
          ด้วยกลุ่มอำนวย (การเงิน) ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณรายการดังต่อไปนี้   ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่กลุ่มอำนวยการทันทีหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
           1. ร.ร. ที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ตามหนังสือ สพท.รบ.1        ที่  ศธ. 04127/1769  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ( 36  ร.ร.)
           2. ร.ร. ขนาดเล็กที่ได้รับงบประมาณ  ค่าวัสดุ/สื่อ หนังสือห้องสมุดโรงเรียน ๆ ละ 65,500 บาท ตามตามหนังสือ สพท.รบ.1 ที่ ศธ. 04127/594  ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์  2554 (15 ร.ร.)  และงบประมาณสนับสนุน ร.ร. จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 30,000 บาท ตามหนังสือ สพท.รบ.1 ที่ ศธ. 04127/595  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 (15 ร.ร.)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (อก./ทุกโรงเรียน) 21 เม.ย. 2554
           แจ้งเพื่อทราบ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในเดือนเมษายน 2554 สพป.ราชบุรี เขต 1 จะดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินให้ 2 เดือน คือ เงินตกเบิก ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2554 ส่วนค่าตอนแทนพนักงานสังกัด สพม.8 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เบิกจ่ายให้นั้น จะเบิกจ่ายและโอนเงิน เฉพาะเดือนมีนาคม 2554 เท่านั้น และตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป ทาง
สพม. 8 จะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นิเทศ/ตามรายชื่อ) 21 เม.ย. 2554
            ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ชั้น ป. 2 - 6 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ตามหนังสือ สพป.รบ.1 ที่ ศธ. 04127/1000 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และขออภัยหากท่านส่งข้อมูลมาสวนทางกัน(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2554)
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นิเทศ/ตามรายชื่อ) 21 เม.ย. 2554
           รายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่ง แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนชั้น ป.3 ระยะที่ 2 (สิ่งทีส่งมาด้วย 3) ตามหนังสือ สพป.รบ.1 ที่ ศธ. 04127/1000 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
และขออภัยหากว่าท่านส่งข้อมูลมาสวนทางกัน(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2554)
รายละเอียด

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (สจ./ทุกโรงเรียน) 21 เม.ย. 2554

ส่งเอกสารแผ่นพับ (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 21 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2554 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (นผ./ตามรายชื่อ) 21 เม.ย. 2554

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2554 (เอกชน/โรงเรียนเอกชน) 21 เม.ย. 2554

เลื่อนการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปี 2554 (นผ./ตามรายชื่อ) 21 เม.ย. 2554

แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา (นผ./ตามรายชื่อ) 20 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การทำกิจกรรมกับนักเรียนหญิง (บค./ทุกโรงเรียน) 20 เม.ย. 2554

การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สจ./โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง) 19 เม.ย. 2554

การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ (บค./ทุกโรงเรียน/เว้นเอกชน) 19 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการทรูปลูกปัญญา (อก./โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง) 19 เม.ย. 2554

การจัดสรรงบประมาณปี 2554 โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ (นผ./ตามรายชื่อ) 18 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจัดสรรงบประมาณปี 2554 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (นผ./ตามรายชื่อ/วัดสว่างอารมณ์) 18 เม.ย. 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 + วัดสว่างอารมณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สวัสดิการโรงเรียนเอกชน (อก./ตามรายชื่อ) 18 เม.ย. 2554

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 เม.ย. 2554
           ด้วย กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งวิธีการการจัดทำประมาณการปรับปรุง   ซ่อมแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ซึ่งจะใช้เป็นคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติ  เพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ในการจัดทำคำของบประมาณ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยโรงเรียนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  e-form บน เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  กลุ่มนโยบายและแผน
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษา
คู่มือวิเคราะห์และประมาณการราคา

รายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าบ้าน (อก./ตามรายชื่อ) 12 เม.ย. 2554

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 (นผ./ตามรายชื่อ) 11 เม.ย. 2554
บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
บัญชีจัดสรรระบบปฏิบัติการ
คุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
รูปแบบ
แบบสอบราคา
หมายเหตุ  ขอให้โรงเรียนพิมพ์แบบสอบราคาเพื่อนำมาในวันประชุมด้วย

ขอเชิญอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เอกชน/โรงเรียนเอกชน) 11 เม.ย. 2554

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) (บค./ทุกโรงเรียน) 11 เม.ย. 2554

การรายงานข้อมูลทางระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Mes) (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 เม.ย. 2554

การส่งเด็กเรียนต่อ กศน. (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 เม.ย. 2554

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อก./ทุกโรงเรียน) 8 เม.ย. 2554

ค่าตอบแทนนักการ ครูอ้ตราจ้าง ครูประจการพักนอน (อก./ตามรายชื่อ) 8 เม.ย. 2554

พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูฯ(เยียวยา รุ่น 3) (บค./โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง) 8 เม.ย. 2554

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./โรงเรียนดีประจำตำบล) 5 เม.ย. 2554
           ตามที่ สพป.รบ.1 แจ้ง ให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3  นั้น  ได้ตรวจสอบแล้ว  ยังพบข้อผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  ขอให้โรงเรียน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงานแก้ไขข้อมูลที่ กลุ่มนโยบายและแผน ขั้น 4
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (นผ./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554
           กลุ่มนโยบายและแผนได้ทดสอบส่งหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัดในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฝึกทักษะ) http://e-filing.bopp.go.th:8101/edc/login.jsp ขอให้โรงเรียนดำเนินการรับหนังสือ และส่งกลับมายังกลุ่มนโยบายและแผนด้วย เพื่อประเมินว่าโรงเรียนใดสามารถดำเนินการได้แล้วบ้าง และกลุ่มนโยบายและแผนจะแจ้งกลับไปอีกครั้งว่าโรงเรียนใดสามารถส่งหนังสือกลับได้บ้าง และสามารถแนบเอกสารได้หรือไม่

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) (นผ./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554
รหัสผู้ใช้
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเสริม
คู่มือการรับหนังสือ
คู่มือการส่งหนังสือ
คู่มือการออกเลขที่คำสั่ง
คู่มือการพิมพ์รายงาน
คู่มือการใช้งานระบบแนบเอกสารของ สพฐ.

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อก./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

ส่งสำเนาหนังสือ (อก./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

โครงการศึกาษาดูงานต่างประเทศ (บค./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศลดีเด่น ประจำปี 2554 (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) (อก./ทุกโรงเรียน) 5 เม.ย. 2554

จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (นผ./ทุกโรงเรียน) 4 เม.ย. 2554

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (บค./ทุกโรงเรียน) 1 เม.ย. 2554
           ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดยใช้ระบบ e-Training  (เยียวยา รุ่นที่ 3) ทุกท่าน   จากวันที่ 8 เมษายน 2554   เป็นวันที่ 5 เมษายน 2554  เวลา 13.00 น.  ณ ร.ร.อนุบาลราชบุรี