โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสต์โดย ศุภนารี ธรรมสาลี » อังคาร 14 ธ.ค. 2010 2:09 pm

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว)) อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 7,940 บาท จำนวน 3 อัตรา และ (อัตราจ้างครูตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
(โครงการ SP2)) อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 หลังสิ้นสุดสัญญาจ้างหากผ่านการประเมินจะพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.3 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคณิตศาสตร์,
สังคมศึกษา, ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
2.2 คุณสมบัติอื่นๆ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.2.2 มีสัญชาติไทย
2.2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง รวมทั้งตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล
2.2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ประกาศกำหนด ดังนี้
1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) วัณโรคในระยะอันตราย
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคติดยาเสพย์ติดให้โทษ
5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ระหว่างวันที่ 13 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
5. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
6. วันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องราชพฤกษ์
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
6.1 สอบข้อเขียน เวลา 10.00-11.30 น.
1) ทดสอบความรอบรู้วิชาที่จะสอนตามประกาศ (คณิตศาสตร์หรือสังคมศึกษา)
2) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป
6.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553


(ลงชื่อ)
(นายอภิชาติ คุณาธาทร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ศุภนารี ธรรมสาลี
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 พ.ย. 2010 3:17 pm

ย้อนกลับไปยัง งานประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron