โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสต์โดย ศุภนารี ธรรมสาลี » จันทร์ 27 ธ.ค. 2010 3:34 pm

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างในสถานศึกษา (อัตราจ้างครูตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (โครงการ SP2)) อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ไม่ระบุวิชาเอก)
1. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
1.2 คุณสมบัติอื่นๆ
1.2.1 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1.2.2 มีสัญชาติไทย
1.2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง รวมทั้งตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล
1.2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ประกาศกำหนด ดังนี้
1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) วัณโรคในระยะอันตราย
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคติดยาเสพย์ติดให้โทษ
5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.2.8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - วันที่ 7 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 032-391127, 085-1799590
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
4. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
5. วันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องราชพฤกษ์
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
5.1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป เวลา 09.00-11.00 น.
5.2 สอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอน เวลา 11.00 เป็นต้นไป
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553


(ลงชื่อ)
(นายอภิชาติ คุณาธาทร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ศุภนารี ธรรมสาลี
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 พ.ย. 2010 3:17 pm

ย้อนกลับไปยัง งานประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron