มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งท

ห้องนี้สำหรับ ระบายทุกข์ ไม่ถาม ไม่ตอบ อยากระบาย รำพึง รำพัน ตามประสาคนอยากระบาย

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งท

โพสต์โดย rabit » อาทิตย์ 10 มี.ค. 2013 1:31 am

.

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2556

การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 14/2555
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 จำนวน 3 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 6 อัตรา
เพื่อไปขึ้นบัญชีสังกัดอื่น
ซึ่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้สอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ที่จะบรรจุ ปรากฏ ดังนี้

&กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์
สพป.ระนอง จำนวน 2 อัตรา
1.นางปาริชาติ กอฟัก ลำดับที่ 35 สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านนา อำเภอกะเปอร์ สพป.ระนอง
2.ว่าที่ ร.ต.วัฒนา พึ่งน้ำ ลำดับที่ 38 สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) อำเภอสุขสำราญ สพป.ระนอง
สำหรับลำดับที่ 36 และ 37 (นางสาวญดา เจริญพรศิริกุล และนางสาวภัทริน มณีโชติ) ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
คงเหลือบัญชี จำนวน 67 ราย (ลำดับที่ 36-37, 40-104)

& กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 2 อัตรา
1.นางสุพรรณี สท้านผล ลำดับที่ 52
สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย อำเภอกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
2.นางสาวศิริเนตร งามพริ้งศรี ลำดับที่ 53
สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง อำเภอกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
สำหรับลำดับที่ 51 นางสุฑาทิพย์ มณีรัตนเลิศวานิช ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
คงเหลือบัญชี จำนวน 1 ราย (ลำดับที่ 51)

& กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 2 อัตรา
l.นางดาวเรือง เที่ยงมงคลชัย ลำดับที่ 29
สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนวัดกงลาด อำเภอดอนตูม สพป.นครปฐม เขต 1
2.นางสาวกัญญ์ณภัฎฐ์ (เขมณัฏฐ์) ดอกไม้เทศ ลำดับที่ 30
สมัครใจไปบรรจุที่โรงเรียนวัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม สพป.นครปฐม เขต 1
คงเหลือบัญชี 69 ราย (ลำดับที่ 31-99)เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน จำนวน 10 ราย
- กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 ราย
นางรัชนีกุล ขันวิลัย
นางรัชนี เจิดสกุล
นางนุชนภา แสงทับทิม
นางลัดดา พุฒเอก
นางธิติยา ภูกิตติกุล
นางยอดอนงค์ บุญเรือง
นางสุคนธ์ ถนอมผิว
นางศุภางค์ เครือพีระครุฑ
นางอุบล แก้วพร้อมฤกษ์
นางนุชจีรา วีระนนท์

2. การอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 4 ราย
นางจันทิมา อุทาทิพย์
นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
นางสุพิชชา ตรีคาม
นางบุญทรัพย์ กลิ่นทอง

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

4. การขออนุมัติผลการประเมิน ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17 / 2552) จำนวน 2 ราย
นางกัญญา จันทร์สวัสดิ์ และ
นางพยอม สุนทรมานพ

5. การอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
นางฉลวย ศิริรัมย์ และ
นางอุมา อินทรสันติ

6. การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ไปกำหนดทางสังกัด สพม.เขต 8 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อพ98
เงินเดือนระดับชำนาญการ ขั้น 22,920 บาท
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ9
เงินเดือนระดับชำนาญการ ขั้น 36,020 บาท

7. การขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ราย
นางพิมพ์สิริ สหเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ43 กลุ่มนโยบายและแผน
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่เดิม

8. รายงานประจำปี 2555

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนขอย้าย กรณีพิเศษ ราย
นางสาววีรภรณ์ ภู่เจริญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
ให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ไป สพป.ราชบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาต่อไป

10. การจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
แนวทางในการจัดสรรโควตา
1. จัดสรรให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงานตามโควตาตัวเต็มก่อน ในอัตราร้อยละ 15
ของจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
2. จัดสรรให้โรงเรียน/หน่วยงานที่มีเศษเหลือตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป 1 คน
3. โควตาที่เหลืออยู่ให้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆโดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน
จากบัญชีรายชื่อที่เสนอขอสำรอง
(บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น)
ของแต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน ตามแนวทางดังนี้
3.1 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีครูสายงานการสอนตั้งแต่ 5 คนลงมา
และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควตาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
3.2 จัดสรรให้โรงเรียน/ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. หรือ สพป.
หรือนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย
1) ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
2) โรงเรียนหรือนักเรียนรางวัลพระราชทาน
3) ผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6/ม.3 , NT , LAS
4) โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ 100%
5) รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ
6) ประธานศูนย์เครือข่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดี
7) การให้ความร่วมมือส่วนรวม
8) โรงเรียนห่างไกลกันดาร/พื้นที่พิเศษ

จาก http://www.opennis.blogspot.com/2013/03/1-22556.html

.
rabit
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 10 มิ.ย. 2009 9:46 am

ย้อนกลับไปยัง ห้องเอกเขนก

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron