กลุ่มนโยบายและแผน
 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2557เฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับ รร.

 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
    ขนาดใหญ่ (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ 2557

 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2557เฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับ รร.
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ฯ
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง งปม.ค่าครุภัณฑ์ ปี 2556
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง งปม.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2556
รายการประมาณการ ปี 2555
ตัวอย่างประมาณการ

กลุ่มอำนวยการ
ตัวอย่างแบบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ตัวอย่างแบบจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
แบบรายงานขอจ้างเหมา
แบบใบสั่งจ้างตกลงราคา
ข้อมูลหลักผู้ขายที่มีในระบบ
แบบรายงานขอซื้อ
แบบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบราคาซื้อ
แบบฟอร์มสอบราคาซื้อ
แบบขอยืมเงินทดรองราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
หน้างบใบสำคัฐเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาฯ
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
แบบคำขอใช้อาคารสถานท
ี่
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ
แบบใบขอแก้ไขสมาชิก กบข.
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
แบบขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรฯ  
แบบใบเบิกใบเสร็จรับเงิน  
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
คำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

งบหน้าค่ารักษาพยาบาล และคำอธิบาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คำร้องขอกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข.
คำร้องขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้
แบบฟอร์มเรียนต่อ กศน.1
แบบฟอร์มเรียนต่อ กศน.2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบคำขอให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
     เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

หลักเกณฑ์การย้ายสายการสอน (ใหม่)
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ
แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและ
    เลื่อนวิทยฐานะฯ
แบบประเมินอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการ (ภารโรง) ในโรงเรียน
แบบประเมินลูกจ้าง
หนังสือรับรองเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
สัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง (โครงการเงินกู้)

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเพื่อพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
   สายประถมศึกษา
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
การบริหารงานบุคคล-ลูกจ้างชั่วคราว
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตัวอย่างคำสั่งลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ

แบบขอลาออกจากราชการ (พนักงานราชการ)
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ

หนังสือนำการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบลูกจ้างประจำ
การกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างคำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีเงินเดือนครู
บัญชีเงินเดือนลูกจ้าง

เอกสารเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบลาออกจากราชการ

บัญชีการจัดชั้นเรียน
แบบใบลาอุปสมบท
คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
แบบคำร้องขอย้ายของ ขรก.ครู และบุคลากรฯ (สายงานการสอน)
แบบคำร้องขอย้ายของ ขรก.ครู และบุคลากรฯ (สายงานบริหาร)
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
แบบใบลาพักผ่อน
ขอหนังสือรับรอง   
แบบหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
คู่มือการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
แบบคำขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
     กรณีพิเศษ หรือ กรณีครูดีเด่น
แบบยื่นคำขอรับการประเมินและรายงานการประเมินวิทยฐานะ
    ทุกตำแหน่ง

คำร้องขอเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
สายการบริหาร
บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน
ตัวอย่างคำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
แบบคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

แบบคำร้องขอย้ายผู้บรหารสถานศึกษา