ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
15:33
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
27
เนื้อหา
9
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18219

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

    

 นางช่อทิพย์  อินแสน

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

  

 

 

    

 นางนาตยา เกตุกลิ่น

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

    

 นางใจทิพย์  สังขวุฒิ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

    

 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

    

 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

    

 นางสาวจันทนา  จันทมณี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

    

 

 

 

นายวิรัตน์  เอี่ยมสะอาด

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

 

ระบบบริหาร สพท.

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ


แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

เว็บลิงค์

     
    
    
 

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2559