ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน


ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รายงานการติดตามและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
00:53
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
1
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18646

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

    

 นางช่อทิพย์  อินแสน

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

  

 

 

    

 นางนาตยา เกตุกลิ่น

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

    

 นางใจทิพย์  สังขวุฒิ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

    

 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

    

 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

    

 นางสาวจันทนา  จันทมณี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

    

 นายวิรัตน์  เอี่ยมสะอาด

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

    

 


นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

    

 

นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร

 

 

 

 

    

 

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.
ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

ID PLAN 

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 


แนะแนว สพฐ.

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เว็บลิงค์