วันที่
เรื่อง
กลุ่ม
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561) แจ้งจัดสรรโควตา
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
บค.
17 ต.ค.59
ัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นผ.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รายละเอียด
บค.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(ตุลาคม 59)
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
บค.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 59)
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
บค.
13 ต.ค.59

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

บค.
6 ต.ค.59
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายละเอียด
นผ.
6 ต.ค.59
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล      
นผ.
6 ต.ค.59
การจัดสรรงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%)

รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
นผ.
16 ก.ย. 59

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รอบ 6 เดือนหลัง)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

นผ.
16 ก.ย. 59
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
นผ.
16 ก.ย. 59
การเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
บค.
14 ก.ย. 59

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
          ด้วย กระทรวงการคลัง มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)ึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ในสังกัดที่มีความประสงค์เบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและสวัสดิการ
ค่าการรักษาพยาบาล  แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรอกแบบเจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online
(เลขที่..........ในแบบไม่ต้องระบุมาค่ะ)
2. แนบสำเนาสุมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

กง.
2 ก.ย. 59

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ)
          ตามที่โรงเรียนในสังกัด ส่งแบบรายการปริมาณงานและราคา
( ปร 4,5,6)รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 19 โรงเรียน
นั้น ขณะนี้  สพฐ. แจ้งว่าได้บรรจุรายการดังกล่าวในการเสนอของบ
ประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้ว  เนื่องจากมีการ
ปรับค่า  Factor F  ใหม่ เป็น 1.2708  ดังนั้นสพป.ราชบุรี เขต 1 จึงให้
โรงเรียนตามรายชื่อ จัดส่งแบบ รายการปริมาณงานและราคา  (ปร.4,5,6)  
ตามรายละเอียดประเภทงาน และ ตามวงเงินงบประมาณที่  สพฐ.จัดสรร 
(ดังรายละเอียดที่แนบ)   โดยให้ผู้ที่จัดทำ ปร.4,5,6  มาส่งด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มนโยบาย และแผน ชั้นที่  4  พร้อม file บันทึกข้อมูล ลงแผ่น CD  
ในวันจันทร์ ที่   5   กันยายน  2559   ไม่เกิน  11.00 น. (หากส่งเกิน
กำหนดเวลา   จะไม่ได้รับการพิจารณา)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

นผ.
31 ส.ค.59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
(รายการชุดฝึกทักษะ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน)
รายละเอียด 1
นผ.
31 ส.ค.59
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร
กง.
31 ส.ค.59
การจัดสรรงบประมาณปี2559 ค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ- เก้าอี และชุดฝึกทักษะนักเรียน้
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
รายละเอียด 3 
นผ.
15 มิ.ย..59

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมชี้แจงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดแล้วนั้น
ในการนี้เพื่อเป็นการเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล EMIS/EFA
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้สรุปการกรอกข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
สรุปการกรอกข้อมูล EMIS/EFA
หมายเหตุ  ขอให้โรงเรียนตรวจดูทุกข้อมูล (ทุก sheet)

นผ.
15 มิ.ย..59
ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2559
มาดำเนินการกรอกแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในวันที่ 
24  มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
กง.
15 มิ.ย..59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559
อก.
10 มิ.ย..59
โรงเรียนสามารถทำแบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้
ผู้ปกครองในเมนูอัพโหลดเอกสารและสามารถอัพโหลดเข้าในระบบ
Data management center เท่านั้น (ข้อมูลจะใช้จัดสรร
งบประมาณปัจจัยพื้นฐาน) ระยะเวลาที่สามารถอัพโหลดได้จนถึง 17
มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น . ทางระบบจะปิดรับการส่งข้อมูลทุก
ช่องทาง วิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนจาก เมนู โรงเรียน > 2.9 รายงาน
ระดับโรงเรียนชื่อรายงานคือ รายชื่อนักเรียนความด้อยโอกาส
สำหรับส่งแก้ไข occasion_upload.csv
2. copy ข้อมูลจากไฟล์นั้นมาวางใน Sheet1 ทำข้อมูลแล้วอัพโหลด
เข้ามาในเมนู 2.7.9
*** เนื่องจากเริ่มสร้างรายชื่อ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 12.00 น.
บางโรงเรียนยังทำข้อมูลไม่เสร็จทำให้มีนักเรียนบางคนไม่มีรายชื่อใน
ไฟล์ แต่อยู่ในทะเบียนนักเรียนในระบบเว็บแล้ว ผู้กรอกสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเข้ามาในไฟล์เพื่ออัพเดตข้อมูล
ด้อยโอกาสได้ผู้ดูแลระบบจะสร้างรายชื่อให้อีกครั้งในวันที่ 11 มิถุนายน
2559 เวลา 1.00 น
คู่มือ
นผ.
10มิ.ย..59
ส่งด่วน รายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำัง 10 มิ.ย. 59
บค.
8 มิ.ย..59
ขอส่งสำเนาหนังสือ
อก.
8 มิ.ย..59
การฉลองงานสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
อก.
8 มิ.ย..59
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
อก.
8 มิ.ย..59
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัย
สจ.
8 มิ.ย..59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเดินขบวนพาเหรด
สจ.
6 มิ.ย..59
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
คู่มือ
นผ.
26 พ.ค.59
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
นผ.