การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 1056     (นผ./ตามรายชื่อ) 27 สิงหาคม 2558 

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 23 (งบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    (นผ./ตามรายชื่อ) 27 สิงหาคม 2558 

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 22 (งบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    (นผ./ตามรายชื่อ) 27 สิงหาคม 2558 

โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559     (บค./ทุกโรงเรียน) 26 สิงหาคม 2558 

การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     ปีงบประมาณ 2558
     (บค./ทุกโรงเรียน) 25 สิงหาคม 2558 

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นต./ตามรายชื่อ) 25 สิงหาคม 2558
                ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธที่ยังไม่ดำเนินการประเมินตนเองในระบบ http://www.vitheebuddha.comขอให้เร่งดำเนินการ โรงเรียนที่เคยประเมินตนเองแล้วคะแนนควรอยู่ในระดับเดิมหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่้ดำเนินการ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 1002 (ค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
     และชุดฝึกทักษะนักเรียน)
    (นผ./ตามรายชื่อ) 25 สิงหาคม 2558 
รายละเอียด 1

การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด       (นผ./ตามรายชื่อ) 25 สิงหาคม 2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 24 สิงหาคม 2558
                ขอให้ผู้เข้าโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  ไปเขียนรายงานการเดินทางเพื่อเบิกค่าพาหนะ ในวันที่  28 ส.ค. 2558  เวลา  09.00-10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 7  สพป.รบ.1

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 สิงหาคม 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

ขอเชิญข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณและจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก  (อก./ตามรายชื่อ) 20 สิงหาคม 2558

การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย  (นผ./ตามรายชื่อ) 19 สิงหาคม 2558

การจัดสรรงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2558

การศึกษาดูงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2558  (บค./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2558

การเสนอชื่อข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ประจำปี 2558    (บค./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2558

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน     (นผ./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 
รายละเอียด 1

โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558     (บค./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 

การประชุมตามโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย     (บค./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 

แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล     (นผ./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 

หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปรับเพิ่มร้อยละ 4 พนักงานราชการโรงเรียนโดยใช้บริการของธนาคาร
     (กง./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 

บัญชีเงินเดือนพนักงานราชการตามกรอบรอบที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559)     (กง./ทุกโรงเรียน) 14 สิงหาคม 2558 

แนวปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556  และ 2557    
     (กง./ทุกโรงเรียน) 7 สิงหาคม 2558 

การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณ  ปีพ.ศ.2556
      และงบประมาณปี พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
    (นผ./ตามรายชื่อ) 4 สิงหาคม 2558 
รายละเอียด 1

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     (อก./ทุกโรงเรียน) 7 สิงหาคม 2558 

การศึกษาดูงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2558
     (อก./ทุกโรงเรียน) 7 สิงหาคม 2558 

ข้อมูลแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572    (บค./ทุกโรงเรียน) 4 สิงหาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     (บค./ทุกโรงเรียน) 4 สิงหาคม 2558   

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กรกฎาคม 2558      (นผ./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฎาคม 2558
                ตามที่ สพป.ราชบุรีี เขต 1 ได้ชี้แจงให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต นั้น จากการตรวจสอบ พบว่ายังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ กพร.
และยังไม่มีโรงเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่คู่มือในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อต่อไปน ี้
รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ กพร. (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558)

1. วัดโพธิ์ดก                    2. วัดห้วยไผ่                   3.วัดบ้านกล้วย                  4.วัดอัมพวัน                      6.วัดคุ้งกระถิน          
7.วัดเหนือวน                   8.บ้านหนองบัวหิ่ง          9.บ้านหนองน้ำใส          10.บ้านหนองขนาก          11.หบ้านหนองปรือ
12.บ้านพุม่วงฯ              13.บ้านสันดอน              14.ชุมชนบ้านบ่อ              15.บ้านลำพระ                  16.บ้านบึง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนในระบบ EMIS (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558)
1. บ้านแม่ประจัน                    2. วัดสว่างอารมณ์่  

การอบรมการใช้โปรแกรมการคัดกรองนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Scantool     (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฎาคม 2558   

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน      (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กรกฎาคม 2558      (นผ./ทุกโรงเรียน) 27 กรกฎาคม 2558
                ตามที่ สพป.ราชบุรีี เขต 1 ได้ชี้แจงให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต นั้น จากการตรวจสอบ พบว่ายังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ กพร.
จำนวนมาก จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อต่อไปนี้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 27 กรกฎาคม 2558
               ศูนย์การศึกษาพิเศษขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหรือตัวแทนโรงเรียนตามรายชื่อเข้ารับมอบคูปองพร้อมรับฟังการชี้แจง
รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายคูปอง ในวันอังคารที่  28 กรกฎาคม  2558  เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดราชบุรี (โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะเดิม ตำบลพงสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดราขบุรี
รายละเอียด   

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.      (บค./ทุกโรงเรียน) 24 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

รายละเอียด 4

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      (อก./ทุกโรงเรียน) 23 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558      (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 23 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 22 กรกฎาคม 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา     (สจ./ทุกโรงเรียน) 22 กรกฎาคม 2558   

กำชับพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา    (สจ./ทุกโรงเรียน) 22 กรกฎาคม 2558   
รายละเอียด   

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    (นผ./ตามรายชื่อ) 22 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    (นผ./ตามรายชื่อ) 22 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

รายละเอียด 5

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 21 กรกฎาคม 2558
                
สพฐ. แจ้งว่าได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมิน
ทางการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ในการนี้  ให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ   ส่งรายชื่อครูวิชาการโรงเรียน  จำนวน 1 คน   เข้ารับการพัฒนาโครงการดังกล่าว 
โดยให้กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดดังแนบ  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ทางโทรสาร 032 – 328756 
หรือทาง  e-mail : momaomoo@gmail.com  ภายในวันที่  23  กรกฎาคม  2558   สำหรับกำหนดการพัฒนาจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
รายละเอียด   

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กรกฎาคม 2558
                ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยด่วน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือสำหรับประชาชน (แก้ไขเฉพาะส่วนที่แนะนำ จะทำเป็นแถบสีเหลืองไว้เท่านั้น เนื้อหาตรงส่วนอื่นห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด)
แนวทางการ
ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.

การประชุมชี้แจงดำเนินการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558      (อก./ทุกโรงเรียน) 15 กรกฎาคม 2558

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
     (สจ./ทุกโรงเรียน) 10 กรกฎาคม 2558

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้เบื้องต้น      (สจ./ทุกโรงเรียน) 10 กรกฎาคม 2558

การตรวจสอบวันเดือนปีเกิดข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา     (บค./ทุกโรงเรียน) 10 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด   

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
    ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)          

    (นผ./ทุกโรงเรียน) 10 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
              

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ 1  
     ปีการศึกษา 2558
        (นผ./ทุกโรงเรียน) 10 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด

แบบสำรวจการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ในปี 2556-2557
     (บค./ทุกโรงเรียน) 8 กรกฎาคม 2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 3 กรกฎาคม 2558
               
ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้   รายงานการอบรมทางเว็บไซต์  TEPE Online   โดยด่วน (ภายในวันที่  8  ก.ค. 2558)  
ทางโทรสาร 032-328756 หรือ e-mail : taradus@gmail
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 3 กรกฎาคม 2558
                
ตามหนังสือ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/ว 2734  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2558  แจ้งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58) มาเพื่อทราบและดำเนินการตรวจสอบ  และมีบางโรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนั้น 
                   บัดนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งใหม่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งคำสั่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ 251/2558 ลงวันที่ 25 มิ.ย.58 และบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งฉบับที่ถูกต้องให้โรงเรียนอีกครั้ง
สำหรับโรงเรียนใดมีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ส่งภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
จำนวน 2 ชุด  

รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 30 มิถุนายน 2558
                
ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  กลุ่มที่ 1- 4 
ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด   ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557  เป็นต้นไป
               งานบำเหน็จความชอบฯ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ราชบุรี  เขต 1  ไดดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
เรียบร้อยแล้ว
               จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คำสั่ง สพป.ราชบุรี เขต 1
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558
               ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลบุคลากร ในระบบ EMIS นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้รีบดำนินการโดยด่วน
รายละเอียดการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์

รายละเอียดการกรอกข้อมูลบุคลากร

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558
                
ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558       มาดำเนินการกรอกแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ในวันที่  3กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 
และให้เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินดังนี้          
1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน   2 ชุด
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนจำนวน   2 ชุด
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร           จำนวน   2  ชุด
4. สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.        จำนวน  2 ชุด
 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน   ทุกฉบับ
หมายเหตุ   ในกรณีที่มีประกันชีวิต มาลดหย่อนภาษีให้นำเลขที่กรมธรรม์มาด้วย

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)       (บค./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558.     (อก./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู       (บค./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558

การตรวจสอบข้อมูลรับรองความถูกต้องของทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส        (บคก./ทุกโรงเรียน) 29 มิถุนายน 2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก./ทุกโรงเรียน) 25 มิถุนายน 2558
               
ขอให้ท่านผู้บริหารที่มีรายชื่อด้านล่างรับเกียรติบัตรกับท่านผอ.เขต ในวันประชุมผู้บริหารฯ  วันที่ 30 มิ.ย.58  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2558
               
ส่งรหัสการเข้ากรอกในระบบ ที่เว็บไซด์ http://210.1.20.62 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘เรื่อง การดำเนินงาน
ตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ “นักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม (ตามเอกสารแนบ)
รายละเอียด

ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558     (บค./ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2558   

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 มิถุนายน 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 19 มิถุนายน 2558
               ตามหนังสือ สพป.รบ.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04127/ว 2539 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  แจ้งเรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ    เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 โดยใช้ข้อมูลมีตัว ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558  มาเพื่อทราบและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วนั้น  บัดนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการปรับบัญชีรายละเอียดแนบท้ายใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องใช้ข้อมูลมีตัว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 ในการปรับอัตราเงินเดือนก่อนที่จะนำไปเป็นฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1เม.ย.58)สำหรับโรงเรียนที่มีข้าราชการครู       
ไม่มีวิทยฐานะ
ให้โรงเรียนออกคำสั่งปรับฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (ส่งเฉพาะหน้าคำสั่ง)
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ/ทุกโรงเรียน) 18 มิถุนายน 2558
               ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อนำเด็กไปตรวจวัดสายตา ตามโครงการลดตัดแว่นเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ตามวัน เวลา
และสถานที่กำหนด
รายละเอียด

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)      (สจ/ทุกโรงเรียน) 16 มิถุนายน 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 16 มิถุนายน 2558
                
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งธุรการโรงเรียนว่าง  จำนวน  1  อัตรา  โดยปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหินสี  โรงเรียนบ้านท่ายาง  
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน  ผู้ประสงค์ขอย้าย    ส่งเรื่องภายในวันที่  19  มิถุนายน  2558  ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ/ทุกโรงเรียน) 10 มิถุนายน 2558
               สถานะการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ขอให้ทุกโรงเรียน
รีบดำเนินการโดยด่วน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ข้อมูล EFA

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 4 มิถุนายน 2558
              ขอความกรุณา ลงลายมือชื่อผู้ที่จะมาร่วมงาน โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
(ตามบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯดังแนบ) พร้อมส่งคืนมายัง สพป.ราชบุรี เขต ๑ (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ชั้น ๗) ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
จักเป็นพระคุณยิ่ง
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ/ทุกโรงเรียน) 3 มิถุนายน 2558
               ข้อมูลในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2558

แบบแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน
ข้อมูลเครือข่าย

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 3 มิถุนายน 2558
               ตัวอย่างโครงการขยายผลโครงการพลิกโฉม ป.1 ให้ทุกเครื่อข่ายปรับใช้
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558             (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 2 มิถุนายน 2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (ที่ส่งเอกสารขอใช้เงินเหลือจ่าย)       (นผ./ทุกโรงเรียน) 28 พฤษภาคม 2558
             
เรื่อง  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558  อ้างถึง หนังสือ สพป.รบ.1 ที่ ศธ 04127/ว2162 ลว.22 พ.ค.2558
             ตามที่โรงเรียนได้ส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายมายังกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น ขอแจ้งว่า ขณะนี้ โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   เรื่อง     แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 (บค/ทุกโรงเรียน) 27 พฤษภาคม 2558

ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558     (บค./ทุกโรงเรียน) 26 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ/ทุกโรงเรียน)25 พฤษภาคม 2558
      
เรื่อง  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558   (ตามหนังสือ สพป.รบ.1 ที่ ศธ 04127/ว2162 
ลว. 22 พ.ค.2558) โรงเรียนประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้ส่งเอกสาร และดำเนินการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้
                1. ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารการขอใช้เงินเหลือจ่าย ภายใน 26 พฤษภาคม 2556 โดยให้ส่งโดยตรง  ที่กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 4 หากพ้นกำหนดจะถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
                2.
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้เลือกซื้อจาก ครุภัณฑ์ ปี 58 เล่มที่ 2/5 , 3/5 , 4/5, 5/5 โดยให้ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20150420062633.pdf

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558        (นผ./ทุกโรงเรียน) 22 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข      (สจ./ทุกโรงเรียน) 20 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 พฤษภาคม 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 18 พฤษภาคม 2558
              
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างของธุรการโรงเรียน  1  อัตรา   
กลุ่ม 2   - โรงเรียนบ้านไพรสะดา            - โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งเรื่องภายในวันที่  21  พฤษภาคม  2558    งานบุคคล

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558      (บค./ทุกโรงเรียน) 18 พฤษภาคม 2558

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน     (บค./ทุกโรงเรียน) 18 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด 1

แจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558    (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 15 พฤษภาคม 2558

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา  (SMIS)  ผ่านระบบ Data  Management  Center 
     (นผ./ทุกโรงเรียน) 11 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 7 พฤษภาคม 2558
                
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ประจำปีการศึกษา 2558 ให้เริ่มดำเนินการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และจะทำการปิดระบบในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นั้น
                 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำนักเรียนรายบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันต่อกำหนดการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลนักเรียน
และสามารถดำเนินการได้ก่อนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียน
แนวทางดำเนินการ
แบบทะเบียนนักเรียนติด G
แบบทะเบียนนักเรียน (กรณีซ้ำซ้อน)
แบบ พฐ.19
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (กง./ทุกโรงเรียน) 6 พฤษภาคม 2558
                
ตามที่โรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือน ฯ จำนวน 47 อัตรา , ครูธุรการ จำนวน  77  อัตรา 
และ นักการภารโรง 68  อัตรา  นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ขอแจ้งให้ทราบว่า  ค่าตอบแทนประจำเดือน 
เมษายน  2558  ไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับลูกจ้างได้  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย ดังนั้นต้องรอจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน  จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้กับลูกจ้างได้

ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.       (สจ./ทุกโรงเรียน) 6 พฤษภาคม 2558
แบบรายงาน

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   เรื่อง     รายชื่อผู้มีีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนา
     คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี2558
 (บค/ทุกโรงเรียน) 27 เมษายน 2558

แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     ประจำปี 2558 
   (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 23 เมษายน 2558

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 21 เมษายน 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล      (นผ./ทุกโรงเรียน) 17 เมษายน 2558

การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด      (บค./ทุกโรงเรียน) 17 เมษายน 2558
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 16 เมษายน 2558
               ด้วย สพฐ. ดำเนินการตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานกับระบบ DMC ซึ่งมีนักเรียนซ้ำซ้อนจำนวนมาก จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนดำเนินการตรวจสอบและแนบเอกสารยืนยันตัวตน โดยดาวน์โหลดแบบยืนยันตัวตน และส่งเอกสาารต่าง ๆ ของนักเรียน
เช่น สำเนาบัตร ปชช.นักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตร ปชช.บิดา-มารดา เป็นต้น เข้าสู่ระบบ DMC ที่เมนูนักเรียน-อัพโหลด
เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน หากไม่มีการยืนยันตัวตนนักเรียน สพฐ. จะตัดชื่อออกจากระบบและตัดเงินอุดหนุนรายหัวต่อไป
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online     (บค./ทุกโรงเรียน) 16 เมษายน 2558
รายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Cross word งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64     (สจ./ทุกโรงเรียน) 9 เมษายน 2558

การคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     (บค./ทุกโรงเรียน) 9 เมษายน 2558

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย     (บค./ทุกโรงเรียน) 9 เมษายน 2558

การเลื่อนชั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (เมษายน 2558)     (บค./ทุกโรงเรียน) 9 เมษายน 2558

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ../ทุกโรงเรียน) 30 มีนาคม 2558 
               ตามที่กลุ่ม
นโยบายและแผนได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 นั้น ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน
ได้จัดทำคู่มือและแนวทางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามคู่มือและแนวทางที่แจ้งนี้
คู่มือการกรอกข้อมูลสิ้นปี
แนวดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กซ้ำซ้อน
แบบข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (รายการที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสีแดง)
แบบกรอกข้อมูลเด็กติด G (
โรงเรียนกรอกในระบบตรงเมนูนักเรียนติด G และส่งแบบฟอร์มให้เขตเพื่อยืนยันต่อไป)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค../ทุกโรงเรียน) 30 มีนาคม 2558 
                
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

รายละเอียด 7

มาตรการคุมเข้ม สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เพื่อป้องกันอาชญากรรมในช่วงปิดภาคเรียน
     (สจ./ทุกโรงเรียน) 27 มีนาคม 2558 

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 27 มีนาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558      (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 27 มีนาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 26 มีนาคม 2558 
            
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดพระเกียรติคุณและพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดส่งบุคลากร  โรงเรียนละ 2 คน   เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  1 วัน   
ระหว่างวันที่ 4 – 6  เมษายน 2558
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นต./ทุกโรงเรียน) 25 มีนาคม 2558 
                ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 จากเดิม
ห่องประชุมลีลาวดีขอ เปลี่ยนเป็น โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค
     ให้สถานศึกษา กรณีไม่มีหนี้ค้างชำระ   ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
 (นผ./ทุกโรงเรียน) 25 มีนาคม 2558 
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 24 มีนาคม 2558 
                การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)  ตามปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน           ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS) ภายในเดือนมีนาคม ให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกวันลาและคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS) ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ี  
รายละเอียด

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 24 มีนาคม 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (บค/ทุกโรงเรียน) 24 มีนาคม 2558 

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556    (บค/ทุกโรงเรียน) 24 มีนาคม 2558 
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นต./ทุกโรงเรียน) 24 มีนาคม 2558 
                แจ้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย  และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองราชบุรี  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม ๑๒  ประการ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (กง./ทุกโรงเรียน) 19 มีนาคม 2558 
                
ตามที่โรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา  และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำนวน  22  อัตรา  นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ขอแจ้งให้ทราบว่า  ค่าตอบแทนประจำเดือน  มีนาคม  2558  ไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับลูกจ้างได้  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย ดังนั้นต้องรอจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน  จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้กับลูกจ้างได ้ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   032 - 321982)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ/ทุกโรงเรียน) 19 มีนาคม 2558 
                งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับ ปี 2557
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (อก/ทุกโรงเรียน) 13 มีนาคม 2558 
                
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องการนับมีตัวข้าราชการ ตามปฏิทินปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์   ที่กำหนดไว้ วันที่ 1 – 15 มีนาคม ให้โรงเรียนนับมีตัวข้าราชการและยืนยันข้อมูลตามขั้นตอนทุกขั้นตอน   ให้ดำเนินการ โดยด่วน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอน   ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง ขณะนี้ทาง สพท.รับรองข้อมูลได้ไม่ครบทุกโรงเรียนทำให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ได้  
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (อก/ทุกโรงเรียน) 13 มีนาคม 2558 
                ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณร
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 จำนวน 60 รูป ณ วัดป่าไก่ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
               ในการนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม
สำหรับการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราฃกุศล และสนับสนุนการดำเนินการโครงการ

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 12 มีนาคม 2558 
            
ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม  ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของ
ระบบให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก. ข. ค. (โดยการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนพิการและผู้ปกครอง)  ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนตอบแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์ http://203.172.202.12/gtech_poll 
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558    (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 12 มีนาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2558    (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 12 มีนาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล Tipple A      (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 12 มีนาคม 2558 

จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  (ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา)      (นผ./ตามรายชื่อ) 9 มีนาคม 2558 
รายละเอียด

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)      (นผ./ตามรายชื่อ) 9 มีนาคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558(คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 9 มีนาคม 2558 
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ตามรายชื่อ) 5 มีนาคม 2558 
              
ด้วย สพฐ. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 13  โรงเรียน  (ตามรายชื่อ)   กรอกข้อมูล 
ตามแบบฟอร์ม ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558  สพป. จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียน    กรอกข้อมูลดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
ส่ง สพป.  ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ทางโทรสาร   หมายเลข   032-326013 , 032-310583   หรือ ทาง E-mail  planrb1@gmail.com  
รายละเอียด

แจ้งสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสองระดับประเทศ) ประจำปี 2558       (สจ./ตามรายชื่อ) 5 มีนาคม 2558 

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 26 กุมภาพันธ์ 2558 
             ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อให้รองรองกับความต้องการ
ของโรงเรียนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
             สพป.ราชบุรี เขต 1 จึงขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอิเนเทอร์เน็ต และกรอกข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์    http://202.29.172.140/obecdata  โดยใช้รหัสโรงเรียน 8 หลัก (SMIS) ในการเข้าระบบ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา      (สจ./ทุกโรงเรียน) 26 กุมภาพันธ์ 2558 

โครงการคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558       (บค./ทุกโรงเรียน) 26 กุมภาพันธ์ 2558 
รายละเอียด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (30 เมษายน 2558)       (บค./ทุกโรงเรียน) 25 กุมภาพันธ์ 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

รายละเอียด 5

กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
    ในระยะ 3 เดือนแรก
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 25 กุมภาพันธ์ 2558 

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 กุมภาพันธ์ 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๘   
    (สจ./โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 17 กุมภาพันธ์ 2558 

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 290       (นผ./ทุกโรงเรียน) 17 กุมภาพันธ์ 2558 

เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        (นผ./ทุกโรงเรียน) 16 กุมภาพันธ์ 2558 

การของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 กุมภาพันธ์ 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (ศน./ทุกโรงเรียน) 12 กุมภาพันธ์ 2558 
             
ตามหนังสือที่ ๐๔๑๒๗/ ว๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูลด้านการเขียนในฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา PRIPLE A ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้รายงานเขตพื้นที่ ฯภายในวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  บัดนี้เลยกำหนดส่งแล้วขอให้
โรงเรียนดังต่อไปนี้รายงานโดยเร็วที่สุด ขัดข้องประการใดประสานงานได้ที่ศน.วงศ์จินดา  ฤกษ์เมือง  ๐๘๖ ๒๙๗ ๒๕๓๔ หรือ
๐๓๒- ๓๓๘๙๘๔
โรงเรียนวัดแคทราย                 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว               โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์                โรงเรียนวัดดอนแจง               
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล          โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง       โรงเรียนวัดนาหนอง                 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก                  
โรงเรียนวัดโสดาฯ                    โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย               โรงเรียนวัดบ้านกล้วย               โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง         โรงเรียนบ้านเขาถ่าน                โรงเรียนอนุบาลปากท่อ            โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 
โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ         โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส           โรงเรียนบ้านหนองลังกา         โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน             โรงเรียนบ้านตลาดควาย            โรงเรียนบ้านหนองขนาก        โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว           โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย            โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน          โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บำรุง                   
โรงเรียนบ้านสันดอน               โรงเรียนบ้านวังปลา                    โรงเรียนวัดด่านทับตะโก           โรงเรียนวัดหนองพันจันทร
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง                โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี           โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2       โรงเรียนบ้านตะโกล่าง                         ์

การจัดกิจกรรมแข่งขัน Cross  word game ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557     (สจ./ทุกโรงเรียน) 9 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพป.ราชบุรี เขต 2      (อก./ทุกโรงเรียน) 9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
     ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

     (บค.) 6 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด                                       

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558     (นผ./ตามรายชื่อ) 6 กุมภาพันธ์ 2558

การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือนแรก ครั้งที่ 4
     (นผ./ตามรายชื่อ) 6 กุมภาพันธ์ 2558

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558      (นผ./ตามรายชื่อ) 4 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (ศน./ทุกโรงเรียน) 2 กุมภาพันธ์ 2558 
              โรงเรียนในสังกัด สามารถใช้ข้อสอบ NT ชุดที่ 2 ในการทดสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม AMSS ได้แล้ว

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 29 มกราคม 2558 
               ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไป  ไปรับเกียรติบัตรผู้บริหารและครูดีเด่น ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น 6 สพป.รบ.1

                1. นายโสวัฒน์  เหลาธรรม                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
                2. นางนริสสา          พันธุ์ศักดิ์                                       โรงเรียนวัดเจติยาราม
                3. นางสาวชนิศา       จรัสรักษ์                                        โรงเรียนวัดเขาวัง
                4. นางรัตนวรรณ         ประทุมศิลป์                              โรงเรียนบ้านจอมบึง
                5. นางวัชรีวรรณ      วงศ์ทองดี                                       โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
                6. นางวรรทณา      พิมพ์สวัสดิ์                                       โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
                7. นางรวงอรุณ      ศรีประเสริฐ                                     โรงเรียนวัดเขาวัง
                8. นางวรรณี          สมัครเขตการ                                   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
                9. นางสาวภาวิณี    เลี้ยงอำนวย                                      โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
                10. นางวีรยานันท์       วรรณศิริ                                     โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

การประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One      (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 มกราคม 2558 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     สุพรรณบุรี (ประเภทโควตา)
     (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 มกราคม 2558 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558      (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 มกราคม 2558 

ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับ Top Ten  และระดับภูมิภาค      (นผ./ทุกโรงเรียน) 28 มกราคม 2558 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน      (บค./ทุกโรงเรียน) 28 มกราคม 2558 
รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญฯ       (บค./ทุกโรงเรียน) 28 มกราคม 2558 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 26 มกราคม 2558 
              
เอกสารเพิ่มเติม  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 158 ตามหนังสือที่ ศธ 04127/347 ลงวันที่ 22 มกราคม
2558 (คุณลักษณะครุภัณฑ์    ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก       (นผ./ตามรายชื่อ) 23 มกราคม 2558  

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558      (นผ./ตามรายชื่อ) 22 มกราคม 2558  
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 158      (นผ./ตามรายชื่อ) 22 มกราคม 2558   
รายละเอียด

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 21      (นผ./ตามรายชื่อ) 22 มกราคม 2558   

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 220         (นผ./ตามรายชื่อ) 22 มกราคม 2558   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
       (บค./ทุกโรงเรียน) 20 มกราคม 2558   
รายละเอียด

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     สุพรรณบุรี (ประเภทโควตา)
    (สจ./ทุกโรงเรียน) 20 มกราคม 2558   

การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา    (สจ./ทุกโรงเรียน) 20 มกราคม 2558   

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 มกราคม 2558   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
     ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1 (70%)
       (นผ./ทุกโรงเรียน) 16 มกราคม 2558     
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (กง./ทุกโรงเรียน) 16 มกราคม 2558 
               
ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  ส่งบัตรรับรองสิทธิให้ สพป.รบ.1  ตามเลขที่บัญชี 10-9003100-9  สาขา 702308 
จำนวน  176  ราย  มาให้นั้น
               สพป.รบ.1  แจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ  มารับบัตรรับรองสิทธิดังกล่าวได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ภายในวันที่  31  มกราคม  2558
รายละเอียด

การพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ    (บค./ทุกโรงเรียน) 16 มกราคม 2558

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558    (นผ./ตามรายชื่อ) 13 มกราคม 2558

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
   
 (อก./ทุกโรงเรียน) 12 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2558    (อก./ทุกโรงเรียน) 12 มกราคม 2558

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 190    (นผ./ตามรายชื่อ) 7 มกราคม 2558

การพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ    (บค./ทุกโรงเรียน) 7 มกราคม 2558 

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา    (บค./ทุกโรงเรียน) 5 มกราคม 2558            
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด
3

ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัฒกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี 2558      (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 5 มกราคม 2558            
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 30 ธันวาคม 2557
                
แจ้งโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (http://www.amssrb1.org/)
ให้ดำเนินการทดสอบนักเรียน ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2558 มีปัญหาด้านการทดสอบ
ติดต่อ ศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ มือถือ 0871624328

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ     (อก./ทุกโรงเรียน) 24 ธันวาคม 2557    

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (อก./ทุกโรงเรียน) 23 ธันวาคม 2557
             ตามหนังสือ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/;4301 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ นั้น ในการนี้
เนื่องจากมีความผิดพลาดทางเอกสาร กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 จึงขอแก้ไขกำหนดการวันประชุมจากวันที่ 24 ตุลาคม 2557
เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ส่วนสถานที่คงเดิม

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 22 ธันวาคม 2557
              
เนื่องด้วยภายในวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 จะมีทีมงานจากบริษัทสหวิริยะ เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ในโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Uninet) จึงขอให่้โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์
ที่อยู่ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
1. Router Cisco 892 หรือ 1941
2. Access Point HP VM200
3. Media converter
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่

การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบกลาง ครั้งที่ 1     (นผ./ทุกโรงเรียน) 19 ธันวาคม 2557    

ติดตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90-91     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 ธันวาคม 2557   

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ 2  
     ปีการศึกษา 2557
                 (นผ./ทุกโรงเรียน) 19 ธันวาคม 2557    
รายละเอียด     

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 ธันวาคม 2557   
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  การศึกษาตั้งแต่
     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  (30%)
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 19 ธันวาคม 2557            
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2        

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์         (นผ./ตามรายชื่อ) 19 ธันวาคม 2557    

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        (นผ./ตามรายชื่อ) 19 ธันวาคม 2557    

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 13          (นผ./ตามรายชื่อ) 17 ธันวาคม 2557

ขยายเวลารับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี        (บค./ทุกโรงเรียน) 9 ธันวาคม 2557

การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด      (บค./ทุกโรงเรียน) 9 ธันวาคม 2557

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 9 ธันวาคม 2557
              
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ www.stou.ac.th  เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์มสธ.
และเลือกข้อความ “การประเมินผลโครงการพัฒนาครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557”  ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 2557
1. โครงการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง (teacher coaching) โดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิชาอื่นๆ ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ
4. โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการ

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 8 ธันวาคม 2557
              
ประชาสัมพันธ์ธุรการโรงเรียนว่าง(อัตราจ้าง) อัตราว่างธุรการโรงเรียน        ธุรการโรงเรียนกลุ่ม  4 โรงเรียน    ได้แก่
                1. โรงเรียนวัดศาลเจ้า                                                         2. โรงเรียนวัดอัมพวัน
                3. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน                                                  4. โรงเรียนวัดเหนือวน    
ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งบันทึกขอย้ายถึง  สพป.ราชบุรี เขต 1  ภายในวันที่  12  ธันวาคม  2557 โดยด่วน

ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร     (บค./ทุกโรงเรียน) 8 ธันวาคม 2557

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 4 ธันวาคม 2557
               ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ให้ส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ประจำเดือน
ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 4 ธันวาคม 2557
                
ขอให้โรงเรียนที่ส่งรายชื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมให้เขตพื้นที่ทุกโรงเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมครู
(ครูที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการในสถานศึกษาทุกคน) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากเขต)   
ที่ http://106.0.176.62/specialbasic ภายในวันที่ 4 ธ.ค.57 ไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ สพฐ. โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์
0956562797

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 2 ธันวาคม 2557
                
ขณะนี้ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) เปิดให้บันทึก
ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ครู (ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการในสถานศึกษา) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายบุคคล
ของ สพป.รบ 1ได้ที่เว็บไซด์ http://106.0.176.62/specialbasic ระหว่างวันที่ 29  พ.ย.2557– 6 ธ.ค.57  ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูล
ให้แล้วเสร็จ ภายในวัน เวลา ดังกล่าว

จัดสรรงบประมาณปี  2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์       (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ธันวาคม 2557

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น       (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ธันวาคม 2557

แจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ธันวาคม 2557

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ธันวาคม 2557

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารการจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม
     ระบบไฟฟ้า-ประปา
       (บค./ทุกโรงเรียน) 21 พฤศจิกายน 2557

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดปรับเวลาการเรียนการสอน   (อก./ทุกโรงเรียน) 25 พฤศจิกายน 2557

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558   (บค./ทุกโรงเรียน) 21 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558    (บค./ทุกโรงเรียน) 21 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติโครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"   (อก./ทุกโรงเรียน) 21 พฤศจิกายน 2557

ตารางการพัฒนาทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่  64  ประจำปี 2557
    (สจ./ทุกโรงเรียน) 21 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 18 พฤศจิกายน 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 พฤศจิกายน 2557

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  64  ประจำปี 2557         (สจ./ทุกโรงเรียน) 18 พฤศจิกายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 18 พฤศจิกายน 2557
              
อัตราว่างธุรการโรงเรียน        ธุรการโรงเรียนกลุ่ม  4 โรงเรียน    ได้แก่
                1. โรงเรียนวัดหนองบัว                                                     2. โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
                3. โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ                                            4. โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม         
ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งบันทึกขอย้ายถึง  สพป.ราชบุรี เขต 1  ภายในวันที่  21 พฤศจิกายน  2557 โดยด่วน

เอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนคะ เรื่อง ขอแจ้งเกณฑ์การประเมินความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย(เพิ่มเติม)
      (ศน./ทุกโรงเรียน) 14 พฤศจิกายน 2557

 การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
     (นผ./ทุกโรงเรียน) 14 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563      (บค./ทุกโรงเรียน) 13 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

ขอเชิญชวนประดับไฟฟ้าและธงเฉลิมพระเกียรติ      (อก./ทุกโรงเรียน) 13 พฤศจิกายน 2557

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมเชิงวิชาการ เรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ      (บค./ทุกโรงเรียน) 6 พฤศจิกายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก./ทุกโรงเรียน) 4 พฤศจิกายน 2557
               สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 วัน
เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ประมุขแห่งสาธารณะรัฐแซมเบีย
               ด้วย นาย Michael Sata ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ณ โรงพยาบาลในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ขณะมีอายุ 77 ปี และโดยที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐแซมเบีย มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันตลอดมา เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ประมุขแห่งสาธารณะรัฐแซมเบีย นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ถึงวันพฤหัสสบดีที่
6 พฤศจิกายน 2557

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
     ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

     (บค./ทุกโรงเรียน) 4 พฤศจิกายน 2557

 ขอเชิญประชุม      (อก./ทุกโรงเรียน) 3 พฤศจิกายน 2557

 ข้อมูลจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557-2561      (บค./ทุกโรงเรียน) 3 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
     เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 
      (บค./ทุกโรงเรียน) 3 พฤศจิกายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 3 พฤศจิกายน 2557
                กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้จัดทำรหัสครุภัณฑ์สำหรับให้โรงเรียน
ใช้ในการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และให้ใช้อายุการใช้งานและอัตราค่เสื่อมทรัพย์สิน ตามที่ สพฐ. กำหนด
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ/ทุกโรงเรียน) 31 ตุลาคม 2557
               ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการส่งแบบรายงาน Serial Number และ Mac Address แท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556
โดยด่วน ที่ nid_intr@hotmail.com
1. โรงเรียนมหาราช 7                               
2. โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
3. โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา
4. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
5. โรงเรียนบ้านหนองโก

เลขที่สัญญาจ้างธุรการ     (บค/ทุกโรงเรียน) 29 ตุลาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ/ทุกโรงเรียน) 22 ตุลาคม 2557
               ประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558
รายละเอียด

แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และขอความร่วมมือจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2558
     (สจ/ทุกโรงเรียน) 28 ตุลาคม 2557

การประเมินตนเองโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข        (สจ/ทุกโรงเรียน) 28 ตุลาคม 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก/ทุกโรงเรียน) 22 ตุลาคม 2557
            ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e - Learning
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 22 ตุลาคม 2557
              
สพฐ.  จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา และหน่วยงาน ในระดับชาติ  ระดับภาค  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   โดยแบ่งเป็น 3  ประเภท  ได้แก่  บุคคลยอดเยี่ยมในสำนักงาน  บุคคลยอดเยี่ยม
ในสถานศึกษา  หน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยม  ทั้งนี้  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ   ให้เสนอผลงานตามแบบประเมินพร้อมสำเนาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  จำนวน  4  ชุด  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ภายในวันที่  30  ตุลาคม  2557   
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การประกวดในเว็บไซด์  
http:///awards57.obecawards.net/obec-central/
          
แจ้งแก้ไขข้อมูลใน คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เล่มที่ 2 หัวข้อ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม หน้า 457 "
ข้อ 6.4 ผู้ขอรับการประเมินทุกคนต้องส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ของด้านที่ขอรับการประเมินไม่น้อยกว่า 50 หน้า (แก้เป็น ไม่เกิน 50 หน้า) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา"
รายละเอียด

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557
             
งานบำเหน็จฯ ขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28 ตุลาคม 2557 (ยกเว้นโรงเรียนวัดเขากลิ้งฯ) โดยเข้าสู่ระบบที่ www.cmss-otcsc.com
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557
             
อัตราว่างธุรการโรงเรียน        ได้แก่   ธุรการโรงเรียนวัดดอนแจง    อำเภอเมือง ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งบันทึกขอย้ายถึง 
สพป.ราชบุรี เขต 1  ภายในวันที่  30  ตุลาคม  2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557
              ด้วยศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อศึกษาแนวทางหลักสูตรเชิงนโยบายประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
สถานศึกษาและเขตพื้นที่ตามความแตกต่างแต่ละภูมิภาค 
                   ในการนี้  ให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ  แจ้งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ขยายผลการอบรมโครงการดังกล่าว ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ภายในวันที่  24 ตุลาคม  2557 
ทั้งนี้  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด

 การสำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า       (อก./ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557

 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557       (นผ./ทุกโรงเรียน) 21 ตุลาคม 2557

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา       (อก./ทุกโรงเรียน) 20 ตุลาคม 2557

การออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 20 ตุลาคม 2557

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  (70%)
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 20 ตุลาคม 2557
รายละเอียด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)       (บค./ทุกโรงเรียน) 10 ตุลาคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน       (นผ./ทุกโรงเรียน) 10 ตุลาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 10 ตุลาคม 2557
              
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558  ปีงบประมาณ สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบเกินกว่ารายการที่โรงเรียน
เสนอขอ  ทำให้มีวงเงินงบประมาณที่ สพฐ . สามารถจัดสรรให้โรงเรียนเพิ่มเติม จำนวนมาก   โดยให้กรอกข้อมูลในโปรแกรมภายในวันที่
13 ตุลาคม
                ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่จะเสนอของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม  ปี 2559  นำแบบ ปร 4 ปร 6 ส่งที่กลุ่มนโยบายและแผน
ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ก่อน 12.00 น.  เพี่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ให้ต่อไป

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 8 ตุลาคม 2557
               ตามหนังสือ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/ว2935 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่องการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นั้น
               เนื่องจาก สพฐ. เร่งรัดให้จัดส่งคำของบประมาณ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จึงขอให้โรงเรียนจัดส่งคำขอให้กลุ่มนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

ขอความอนุเคราะห์ซื้อกระเป๋าผ้าการกุศล      (อก./ทุกโรงเรียน) 1 ตุลาคม 2557

จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์      (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ตุลาคม 2557

จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       (นผ./ตามรายชื่อ) 1 ตุลาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กันยายน 2557
                
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการติดตามและรับทราบผลการดำเนินการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของบริษัทผู้รับผิดชอบ
และขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูลในระบบดังกล่าว
                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tabletsurvey.mict.go.th ทั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ นายธีรยุทธ พูลรอด เป็นผู้ประสานงาน สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-6827
โทรสาร 0-2143-8024 E-mail : theerayut.p@mict.go.th   
รายละเอียด

เว็บไซต์การอกรอกข้อมูล    http://tabletsurvey.mict.go.th

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

รายละเอียด 7

ติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝกอบรม e-training       (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
      (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557

ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาติให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไ่ม่มีใบประกอบวิชาชีพ    (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3

 ส่งบัญชีวันลาหยุดราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗      (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557
รายละเอียด

 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
     จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557
รายละเอียด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557       (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 24 กันยายน 2557
               
ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและคุณครูช่วยกรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมส่งแบบประเมินมาที่  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
รายละเอียด

การจัดสรรงบประมาณปี 2558   เป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากร      (บค./ทุกโรงเรียน) 24 กันยายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 22 กันยายน 2557
                
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ดำเนิน
โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย โดยมอบชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดแคลนให้ได้มี
โอกาสใช้อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 200 โรงเรียน และได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในปี 2556 จำนวน 87 โรงเรียน และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปี 2557 จำนวน 77 โรงเรียนโดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของดีแทคเข้าถึง และมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แต่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต มีครูที่ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ ดีแทคจะมอบอุปกรณ์แอร์การ์ด พร้อมซิมการ์ด โรงเรียนละ 3 ชุด พร้อมอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจฟรี เป็นเวลา 1 ปี และมีเจ้าหน้าที่
ป ระจำสำนักงานของดีแทคทั่วประเทศให้การดูและและช่วยเหลือหากอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีปัญหา 
                 สพป.ราชบุรี เขต 1 เห็นว่าโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน จึงขอให้โรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ส่งใบสมัครมายัง สพป.ราชบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

การจัดงาน “การศึกษาพิเศษไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium)  ระดับประเทศ
     (บค./ทุกโรงเรียน) 22 กันยายน 2557

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 กันยายน 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ตามรายชื่อ) 19 กันยายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้โรงเรียนรายงานหมายเลข Serial Number และ Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
โดยการลอกสติกเกอร์มาส่ง หรือส่งไฟล์ EXCEL มานั้น บัดนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ยังมีข้อมูลบางโรงเรียนที่ไม่เรียบร้อย คือ ไม่สามารถอ่านบาร์โคดที่ถ่ายเอกสารมาได้ และส่งมาเป็นกระดาษ จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้
ส่งไฟล์หมายเลข Serial Number และ Mac Address เป็นไฟล์ฺ EXCEL มาที่เมล์ nid_intr@hotmail.com โดยด่วน
 รายชื่อโรงเรียน

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (โรงเรียนขนาดเล็ก) 18 กันยายน 2557
                ด้วย สพฐ. ได้แจ้งขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รายงานสถานะของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รหัส SMIS ในการเข้าสู่ระบบ
 ข้อมูล รหัส Smis ของโรงเรียนแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์การเข้ากรอกข้อมูล       http://210.246.188.154/dltv/login.php

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ทุกโรงเรียน) 17 กันยายน 2557
            
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน ตามรายชื่อที่แนบ  กรอกแบบสอบถามข้อมูลโครงการ อย.น้อย ส่ง    สพป.รบ.1  ภายในวันที่ 22
กันยายน 2557
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 17 กันยายน 2557
            
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557  ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่  22  กันยายน  2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 17 กันยายน 2557
             
ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2556 
, ส่งกลุ่มนิเทศฯ  ภายใน วันที่  22  กันยายน 2557
รายละเอียด

 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
       (กง./ทุกโรงเรียน) 16 กันยายน 2557
รายละเอียด

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรม E-Training      (บค./ทุกโรงเรียน) 16 กันยายน 2557

การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 16 กันยายน 2557

รายละเอียดนักเรียนรายคนที่ผิด  (ข้อมูล ณ วันทืี่ 14 กันยายน 2557)       (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557
             
ขอให้โรงเรียนโทรแจ้ง สพป.รบ.1   (032-321-982)   ว่าผู้ขายที่แจ้ง  ถูกต้องหรือไม่ ขอให้โทรแจ้ง ภายในวันที่  15  กันยายน  2557   
เนื่องจาก สพป.รบ.1  จะกำหนดรุ่นในการลงจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP    และเมื่อกำหนดรุ่นเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นเว็บแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
จึงขอให้โรงเรียน  เปิดดูหนังสือแจ้งหน้าเว็บเป็นระยะ ๆ  จักขอบพระคุณยิ่ง  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง จะเน้นสีส้มไว้ ให้จัดส่งภายในวันนี้
รายละเอียด

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)       (บค./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557
                จากที่แจ้งเลื่อนการประชุมกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธอัตลักษณ์  29  ประการนั้น  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญครูผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ เครือข่ายที่ 9 และโรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธอัตลักษณ์  29  ประการ 
ในวันอาทิตย์  ที่ 14 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 โดยให้ผู้รับผิดชอบนำโน๊ตบุ๊ก และแบบประเมินอัตลักษณ์ 29  ประการ มาด้วย
เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่ 15 กันยายน 2557 กำหนดการ    โรงเรียนเครือข่าย 9 ประชุมเวลา 09.00 น.
                   โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ประชุมเวลา 13.00 น.

1. โรงเรียนบ้านยางคู่                                 2. โรงเรียนบ้านร่องเจริญ                               3. โรงเรียนบ้านท่ามะขาม  
4. โรงเรียนวัดป่าไก่                                   5. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม                          6. โรงเรียนวัดช่องลาภ 
7. โรงเรียนอนุบาลบ้านคา                         8. โรงเรียนบ้านแม่ประจันทร์                           9. โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
10. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง                    11. โรงเรียนบ้านท่ายาง                                  12. โรงเรียนมหาราช 7 
13. โรงเรียนพุบอนบน                            14. โรงเรียนวัดเขาอีส้าน                                 15.โรงเรียนวัดอรุณคีรี 
16. โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร์บำรุง         17. โรงเรียนวัดเขากลิ้ง                                    18. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
19.โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 869      (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 15 กันยายน 2557
                
ขอให้ผู้ที่ส่งผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   , ครูผู้สอนดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา , และครูดีมีทุกวัน  ติดต่อรับเอกสารผลงานคืนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สพป.รบ. 1

 การจัดทำประมาณราคาวัสดุ (แบบ ปร.4, ปร.6)  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสนับสนุนงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 กันยายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 9 กันยายน 2557
             ตามที่ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะต้นปี 2557 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 กันยายน 2557โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่แนบ โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายการที่ผิดพลาดได้จาก
เมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศในส่วนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
            การแก้ไขเลชประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไข และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
และส่งมาที่เมล์ nid_intr@hotmail.com เพื่อตรวจสอบและส่งให้ สพฐ. ต่อไป
รายละเอียดนักเรียนรายคนที่ผิด  (ข้อมูล ณ วันทืี่ 8 กันยายน 2557)
แบบฟอร์มแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
แบบฟอร์มแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา       (อก./ทุกโรงเรียน) 9 กันยายน 2557

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี        (บค./ทุกโรงเรียน) 9 กันยายน 2557

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก        (บค./ทุกโรงเรียน) 8 กันยายน 2557

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์       (บค./ทุกโรงเรียน) 8 กันยายน 2557

การเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ        (บค./ทุกโรงเรียน) 8 กันยายน 2557
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ        (บค./ทุกโรงเรียน) 8 กันยายน 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 5 กันยายน 2557
             ตามที่ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะต้นปี 2557 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 กันยายน 2557โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่แนบ โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายการที่ผิดพลาดได้จาก
เมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศในส่วนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
รายละเอียดนักเรียนรายคนที่ผิด  (ข้อมูล ณ วันทืี่ 5 กันยายน 2557)

 ขอเชิญร่วมงานวันเกษียณ     (อก./ทุกโรงเรียน) 4 กันยายน 2557

 การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     (อก./ทุกโรงเรียน) 4 กันยายน 2557

 จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (นผ./โรงเรียนตามรายชื่อ) 3 กันยายน 2557

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     (นผ./โรงเรียนตามรายชื่อ) 3 กันยายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 2 กันยายน 2557
             ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปี 2556 และ ระยะต้นปี 2557
โดยระยะสิ้นปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันายน 2557 และระยะต้นปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่แนบ โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายการที่ผิดพลาดได้จากเมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
ในส่วนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
รายละเอียดการแก้ไข
รายละเอียดนักเรียนรายคนที่ผิด
(ข้อมูล ณ วันทืี่ 1 กันยายน 2557)

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค/ทุกโรงเรียน) 2 กันยายน 2557
               
ตามที่ สพป.รบ. 1 แจ้งให้ครูเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ระหว่างวันที่  19-21  กันยายน  2557 
ณ โรงแรมแมกซ์  ถ.พระราม 9  กทม.  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ-ศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่างวันที่  19-21 
กันยายน  2557  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท เซียร์รังสิต  จ.ปทุมธานี  นั้น 
                ในการนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังแนบ  กรอกแบบแสดงความประสงค์ในการเดินทาง และประมาณการค่าพาหนะจากบ้านมายัง สพป.รบ. 1 
ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ภายในวันที่  4 ก.ย. 57  หมายเลขโทรสาร 032-328756
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ทุกโรงเรียน) 2 กันยายน 2557
               ขอให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดการนำส่งเงินบำรุงลูกเสือ และนำส่งเงินที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี2556 และข้อมูล 10 มิ.ย. 2557       (นผ./ทุกโรงเรียน) 1 กันยายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 1 กันยายน 2557
            
   แจ้งเลื่อนการนิเทศและประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

 โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรฯ     (อก./ทุกโรงเรียน) 27 สิงหาคม 2557

 การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
     ราชบุรี เขต 1
     (อก./ทุกโรงเรียน) 27 สิงหาคม 2557

 การรับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง”  ปี 2555  และปี 2556      (ศน./ทุกโรงเรียน) 27 สิงหาคม 2557

 เชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษ     (ศน./ทุกโรงเรียน) 27 สิงหาคม 2557

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดเข็มทิศการเงินแก่ครู     (บค./ทุกโรงเรียน) 27 สิงหาคม 2557

การการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)     (อก./ทุกโรงเรียน) 15 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 25 สิงหาคม 2557
             ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี

โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557        (บค./ทุกโรงเรียน) 25 สิงหาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก./โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง) 25 สิงหาคม 2557
              ขอเชิญผู้บริหารและครูที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบไปรับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนประกันการอ่านออก  เขียนได้ 100%  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
วันที่  27  สิงหาคาม  2557  รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ  ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) หากไม่สามารถมารับเกียรติบัตรฯ  กรุณาติดต่อ  เกษแก้ว กลุ่มอำนวยการ 089-4779677 ,032-337645

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรััฐ        (บค./ทุกโรงเรียน) 25 สิงหาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 25 สิงหาคม 2557
             
ตามที่ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖)  โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่  ๘ – ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  นั้น  กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเรียนว่า  การตรวจสอบดังกล่าวฯ  ขยายเวลาการปิดระบบและสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ถึงวันที่  ๘  กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 19 สิงหาคม 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1        (อก./ทุกโรงเรียน) 19 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2557
              แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6)
เป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.ราชบุรี เดิม)

การประชุมโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) สำหรับสถานศึกษา     (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 18 สิงหาคม 2557
             สพป.รบ. 1 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการคลินิกวิทยฐานะ  ในวันที่  23 ส.ค. 2557  เวลา 09.00-12.00 น.  จากห้องประชุมลีลาวดี  เป็นอาคารโรงอาหารร.ร.อนุบาลราชบุรี  ในการนี้ขอให้วิทยากรที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน  พร้อมกันที่สถานที่ดังกล่าว

การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา     (อก./ทุกโรงเรียน) 15 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
     ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
    (อก./ทุกโรงเรียน) 15 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
     12 สิงหาคม 2557
     (สจ./ทุกโรงเรียน) 15 สิงหาคม 2557

 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     (บค./ทุกโรงเรียน) 13 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
     (บค./ทุกโรงเรียน) 12 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา     (สจ./ทุกโรงเรียน) 12 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 การส่งเสริมค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ     (สจ./ทุกโรงเรียน) 12 สิงหาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 8 สิงหาคม 2557
              ตามที่ สพฐ. แจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบ
การชี้แจงงบประมารณ ประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ http://obecict.bopp.go.th ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
              ในการนี้ได้ประสานงานไปยัง สทร. แล้ว ได้ความว่า ณ ตอนนี้มีผู้เข้าใช้ระบบจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาการเชื่อมต่อ จึงได้ทำการปรับระบบ
โดยให้โรงเรียนสามารถอยู่ในระบบได้ไม่เกิน 10 นาที ต้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ถ้าไม่เสร็จระบบจะตัดโรงเรียนออกจากระบบทันที
               กลุ่มนโยบายและแผน จึงดำเนินการจัดทำแบบเก็บให้โรงเรียนเพื่อเตรียมการก่อนเข้าสู่่ระบบ ให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มให้
เรียบร้อย เมื่อเข้าสู่ระบบได้ จะได้กรอกข้อมูลได้ทันเวลา
แบบเก็บข้อมูล
เว็บไซต์การกรอกข้อมูล http://obecict.bopp.go.th
ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

รหัส SMIS

การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง     (นผ./ทุกโรงเรียน) 8 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 สิงหาคม 2557
             การแต่งกายสำหรับผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”    ในวันพุธที่  13  สิงหาคม  2557    
ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ให้แต่งกายด้วยผ้าไทย  (ทั้ง บุรุษ และ สตรี)

การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูในระบบทะเบียนประวัติ     (บค./ทุกโรงเรียน) 7 สิงหาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557     (คุรุสภา./ทุกโรงเรียน) 5 สิงหาคม 2557
สื่งที่ส่งมาด้วย

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557
              ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งกำหนดการอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ตามหนังสือที่ ศธ 04127/1590
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นั้น ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผนขอแจ้งการเตรียมการดำเนินการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้โรงเรียนนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาในการอบรมด้วย พร้อมสายไฟ
2. ขอให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลมาเพื่อดำเนินการเพิ่มผู้ใช้ในส่วนผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
             ในส่วนกำหนดการรายละเอียดรุ่น ขอให้โรงเรียนยึดจากข่าวประชาสัมพันธ์นี้
แบบกรอกข้อมูลผู้ใช้
รายละเอียดรุ่น

การจัดซืั้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)     (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557
แบบรายงาน

ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โซน 1 (ภาคกลางและภาคใต้) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557

หลักเกณฑ์การดูแลรักษา และการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)     (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557

เอกสารประกอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย  ปีงบประมาณ  2557        (นผ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน      (กง./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
     (สจ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗     (สจ./ทุกโรงเรียน) 30 กรกฏาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฏาคม 2557
               
ขอให้ท่านส่งรายชื่อข้าราชการครู ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบจำนวน  75  โรงเรียน เข้ารับการพัฒนาครูด้านการวัดผล 
โรงเรียนละ  1  คน   ระหว่างวันที่  22 -24  สิงหาคม  2557   ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพมหานคร
                ทั้งนี้  ให้ส่งรายชื่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ทางโทรศัพท์ 032-323385  โทรสาร 032-328756 
ทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร สพป.ราชบุรี เขต 1  หรือทาง E-mail  :  suneesub@gmail.com   ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฏาคม 2557
              
ขอให้ท่านส่งรายชื่อข้าราชการครู ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบจำนวน 40 โรงเรียน  โรงเรียนละ 2  คน เข้ารับการพัฒนาครู
ด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์  ระหว่างวันที่  19 – 21  กันยายน  2557  ณ โรงแรมแมกซ์  กรุงเทพมหานคร
                ทั้งนี้  ให้ส่งรายชื่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ทางโทรศัพท์ 032-323385  โทรสาร 032-328756  ทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร
สพป.ราชบุรี เขต 1  หรือทาง E-mail  :  suneesub@gmail.com    ภายในวันที่  30  กรกฎาคม 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฏาคม 2557
              
ขอให้ท่านส่งรายชื่อข้าราชการครู ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบเข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 
ระหว่างวันที่  19 – 21  กันยายน  2557   ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  เซียร์รังสิต  ปทุมธานี
                ทั้งนี้  ให้ส่งรายชื่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ทางโทรศัพท์ 032-323385  โทรสาร 032-328756  ทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร
สพป.ราชบุรี เขต 1  หรือทาง E-mail  :  suneesub@gmail.com    ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด

 แบบส่งรายชื่อนักเรียนงานศิลปหัตถกรรม       (สจ./ทุกโรงเรียน) 29 กรกฏาคม 2557

 การสำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด      (อก./ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557

 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา       (คุรสภา/ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557

 โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12        (บค./ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ../ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557
              แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ประจำปี 2557
เป็นวันที่  10  -  12  กันยายน  2557  ณ  บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช) ี้

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน       (บค./ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา       (บค./ทุกโรงเรียน) 28 กรกฏาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 24 กรกฏาคม 2557
               เรื่อง การเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)  ด้วยขณะนี้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ ขอแจ้งขยายเวลารับแบบเสนอขอรับรางวัล   หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗  จำนวนจำกัด (๓๐ คน) ผู้ที่ประสงค์ขอให้ยื่นแบบเสนอรางวัล
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หากครบตามจำนวนที่กำหนด หรือ ครบกำหนดเวลาแล้วจะไม่รับพิจารณา

 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557   ครั้งที่  641 (ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน)   (นผ./ตามรายชื่อ) 24 กรกฎาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 ารสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. 2557(อก./ทุกโรงเรียน) 24 กรกฏาคม 2557

 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   (นผ./ตามรายชื่อ) 24 กรกฎาคม 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย1
สิ่งที่ส่งมาด้วย2

รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 24 กรกฎาคม 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ตามรายชื่อ) 23 กรกฏาคม 2557
                อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04127/ว1487  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2557  ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำใบอนุมัติหรือใบส่งตัวฉบับจริง  เพื่อประกอบการเบิกจ่ายในการเข้าประชุม    และขอให้เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ/รถรับจ้าง
เรื่อง  เมนูสุขภาพ  ลดเค็ม  ลดมัน

 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ (สจ./ทุกโรงเรียน) 23 กรกฏาคม 2557              
รายละเอียด
ประกาศ สพฐ.
สังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ

สุขศึกษา

 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
    ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)

    (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน       (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนยากจน 
     ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่  1
       (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ทุกโรงเรียน) 18 กรกฏาคม 2557
                
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04127/1534  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557  สพป.ราชบุรี  เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูล
แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2558  นั้น เนื่องจาก  มีโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จึงขอให้รีบดำเนินการส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 ทาง e-mail: rungaroon.2103@gmail.com
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 15 กรกฏาคม 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้โรงเรียนส่งตัวแทนมารับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต นั้น
ในการนี้การพิมพ์รายชื่อนักเรียนขอเน้นย้ำให้โรงเรียนพิมพ์มาจำนวน 2 ชุด และให้ผู้บริหารโรงเรียนเซ็นรับรองข้อมูล
ในส่วนใบตรวจรับ สพป.ราชบุรี เขต 1ได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โซนที่ 1      (นผ./ทุกโรงเรียน) 9 กรกฏาคม 2557
กำหนดการ

รายชื่อนักเรียนอำเภอเมือง
รายชื่อนักเรียนอำเภอปากท่อ
รายชื่อนักเรียนอำเภอวัดเพลง
รายชื่อนักเรียนอำเภอจอมบึง
รายชื่อนักเรียนอำเภอสวนผึ้ง

ขอให้ทุกโรงเรียนพิมพ์แบบตามรายชื่อนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการดึงจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2557
จำนวน 2 ชุด (ถ้ามีนักเรียนย้ายมาเพิ่ม ให้ดำเนินการเพิ่มในแบบได้เลย) มาในวันที่กำหนดให้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และขอให้โรงเรียนลงทะเบียนรับใน E-Office ด้วย เพื่อตรวจเช็ค การใช้งานระบบ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 8 กรกฏาคม 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้กำหนดให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) และข้อมูลครุภัณฑ์ นั้น บัดนี้ได้เข้าตรวจสอบ
ปรากฏว่า ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง  จึงขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียดการกรอก EFA
รายละเอียดการกรอกครุภัณฑ์

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 (ศน./ทุกโรงเรียน) 3 กรกฏาคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (ศน./ทุกโรงเรียน) 3 กรกฏาคม 2557
               ขอให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ต้องรายงานข้อมูล
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่6 กรกฎาคม 2557  หนังสือราชการและเอกสารประกอบดูใน E-ofice

 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๗        (สจ./ทุกโรงเรียน) 1 กรกฏาคม 2557              
รายละเอียด
สังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ

 แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัืติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน)     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 1 กรกฏาคม 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (บค./ทุกโรงเรียน) 30 มิถุนายน 2557
                ด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.รบ. 1  ประสงค์ตั้งกลุ่ม Line  ผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับสถานศึกษา  จึงขอให้ผู้บริหารทุกโรงเรียน เข้าร่วม Line กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รบ. 1   โดยให้เพิ่มเพื่อน ID  : sunee1234567  จากนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลจะทำการเชิญเข้ากลุ่มผู้บริหาร สพป.รบ. 1 
                หากผู้บริหารสถานศึกษาไม่มี Line  ให้ตัวแทนครู 1 คน สมัครเข้าร่วมกลุ่ม  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2557

 การจัดทำประมาณราคาวัสดุ (แบบใหม่ ปร.4, ปร.6)  ในการของบจัดตั้งประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     (นผ./ตามรายชื่อ) 30 มิถุนายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย1
สิ่งที่ส่งมาด้วย2

รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (บค./ทุกโรงเรียน) 27 มิถุนายน 2557
               
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ดำเนินการพิมพ์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (1 เม.ย. 2557)
ในระบบ CMSS โดยดำเนินการ ดังนี้
                1. เข้าระบบเลื่อนเงินเดือน
                2. ดาวน์โหลดหน้าคำสั่ง และบัญชีแนบท้าย โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามหน้าคำสั่งให้เรียบร้อย จากนั้นแสกนเป็นไฟล์ PDF
แล้ว Up Load File รูป แอทแทกไฟล์ (รูปลวดเสียบ) เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเป็นสีเขียว
             3. หากโรงเรียนไม่เข้าใจให้สอบถามที่คุณวันเพ็ญ  สังข์ทอง โทร. 032 - 323385                
             4. ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ต้องรายงานสำนักงาน ก.ค.ศ.

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (สจ./ทุกโรงเรียน) 27 มิถุนายน 2557
                ด้วย บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้จังหวัดราชบุรี โรงเรียนใดที่มีความต้องการ
รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ตามรายการข้างต้น ขอให้ ส่งแฟกซ์ ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 032 - 310583 หรือส่ง mail
kaisrisurang_1122@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
รายละเอียด

ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ        (บค./ทุกโรงเรียน) 27 มิถุนายน 2557
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (สจ./ทุกโรงเรียน) 26 มิถุนายน 2557
                สรุปกิจกรรมการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
สังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (สจ./ทุกโรงเรียน) 26 มิถุนายน 2557
                เรื่อง  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เป็น สนามหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สำหรับวัน เวลา คงเดิม
รายละเอียด

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานธุรการ)ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       (บค./ทุกโรงเรียน) 25 มิถุนายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2557
                ด้วย สพฐ. ได้ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ในส่วนของระบบงานสารบรรณ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และยกเลิกระบบ E-Filing
                กลุ่มนโยบายและแผน จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการดำเนินการใช้ระบบ E-Office ตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้
คู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   http://portal.obec.go.th/wps/portal

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2557
                
ด้วย สพป.รบ.1 ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ให้โรงเรียนตามรายชื่อ ดังแนบ   ดังนั้น จึงให้โรงเรียนดังกล่าว
จัดทำแบบประมาณราคาวัสดุ ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  แบบใหม่ (ปร.4 และ ปร.6)  ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับ
ในแบบบัญชีรายละเอียดฯ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน  สพป. รบ.1   ภายในวันที่  26  มิถุนายน  2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (บค./ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2557
                
ขอให้ผู้ร่วมโครงการคลินิกวิทยฐานะ เข้าร่วมโครงการตามปฏิทินที่กำหนด
ปฏิทินการพบกลุ่มโครงการคลินิกวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  เวลา 09.00-12.00 น.
ครั้งท 1     24 พฤษภาคม  2557
ครั้งท 2     28  มิถุนายน  2557
ครั้งท 3     19  กรกฎาคม  2557
ครั้งท 4     23  สิงหาคม  2557
ครั้งท 5     27  กันยายน  2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (อก./ทุกโรงเรียน) 24 มิถุนายน 2557
                ตามหนังสือ สพป.รบ.1 ที่ ศธ 04127/1474  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557  แจ้งการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557  ซึ่งจะมีการเลือกในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม)  ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เวลา  10.00  น. 
และเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน รับสารานุกรมเล่มเล็ก และปทานุกรมไลออนส์  ด้วย

 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กง./ทุกโรงเรียน) 20 มิถุนายน 2557

 การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       (นผ./ทุกโรงเรียน) 20 มิถุนายน 2557
รายละเอียด

 รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 มิถุนายน 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 20 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)
จากการตรวจสอบ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 มีโรงเรียนทำการยืนยันข้อมูล 173 โรงเรียน ยังเหลือที่ไม่ยืนยัน 36 โรงเรียน คิดเป็น 95.05%
จึงขอให้โรงเรียนทีเ่หลือรีับดำเนินการโดยด่วน

173 70010031 - บ้านชัฎเจริญ ตรวจสอบ 2014-06-20T08:01:32.331+07:00
174 70010056 - อนุบาลเมืองราชบุรี ตรวจสอบ 2014-06-19T15:45:40.788+07:00
175 70010057 - บ้านหนองกระทุ่ม ตรวจสอบ 2014-05-06T13:28:34.827+07:00
176 70010067 - บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ตรวจสอบ 2014-06-20T08:39:16.199+07:00
177 70010071 - บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) ตรวจสอบ 2014-06-19T15:25:44.022+07:00
178 70010097 - รุจิรพัฒน์ ตรวจสอบ 2014-05-07T13:26:39.228+07:00
179 70010099 - บ้านสวนผึ้ง ตรวจสอบ 2014-05-03T11:04:37.667+07:00
180 70010127 - บ้านหนองน้ำใส ตรวจสอบ 2014-05-03T10:12:34.501+07:00
182 70010132 - บ้านหนองวัวดำ ตรวจสอบ 2014-05-03T12:25:03.949+07:00

 

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 19 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)
จากการตรวจสอบ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 มีโรงเรียนทำการยืนยันข้อมูล 146 โรงเรียน ยังเหลือที่ไม่ยืนยัน 36 โรงเรียน คิดเป็น 80.21%
จึงขอให้โรงเรียนทีเ่หลือรีับดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียด

 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โซนที่ 3     (นผ./ทุกโรงเรียน) 17 มิถุนายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 17 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)
จากการตรวจสอบ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 มีโรงเรียนทำการยืนยันข้อมูล 98 โรงเรียน ยังเหลือที่ไม่ยืนยัน 84 โรงเรียน คิดเป็น 53.85%
จึงขอให้โรงเรียนทีเ่หลือรีับดำเนินการโดยด่วน
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 16 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)
จากการตรวจสอบ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 มีโรงเรียนทำการยืนยันข้อมูล 70 โรงเรียน ยังเหลือที่ไม่ยืนยัน 112 โรงเรียน คิดเป็น 38.46%
จึงขอให้โรงเรียนทีเ่หลือรีับดำเนินการโดยด่วน

รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 16 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนโยบายและแผน
ได้ดำเนินการอนุมัตินักเรียนขอเลข G เพิ่มเติม ดังนี้
1. วัดสันติการาม                      2. บ้านห้วยผาก
3. อนุบาลบ้านคา                     4.สีวะรา
5. วัดน้ำพุ                                5.บ้านโป่งกระทิงล่าง
6.ชุมชนวัดรางบัว                              

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 14 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนโยบายและแผน
ได้ดำเนินการอนุมัตินักเรียนขอเลข G เพิ่มเติม ดังนี้
1. บ้านหินสี                              2. บ้านสวนผึ้ง
3. วัดเกตุน้อย                           4.บ้านหนองศาลเจ้า
5. รุจิรพัฒน์                             6. บ้านโป่งกระทิงบน่
7. บ้านโป่งเจ็ด                         8. บ้านหนองกระทุ่ม
9. บ้านตลาดควาย                 10. บ้านพุตะเคียน
11. วัดดอนแจง                      12. บ้านกล้วย
13. สมนึกวิทิศวรการ             14. บ้านตะโกล่าง
15. วัดบางลี่                            16. ประชาพัฒนาวิทย์        
17. บ้านห้วยศาลา                  18.วัดเขาปิ่นทอง
19.วัดห้วยตะแคง                    20.บ้านพุคาย
21.บ้านไพรสะเดา                                 

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนโยบายและแผน
ได้ดำเนินการอนุมัตินักเรียนขอเลข G เพิ่มเติม ดังนี้
1. บ้านหินสี (สาขา)                 2. บ้านห้วยยางโทน
3. วัดพิกุลทอง                          4.วัดวิมลมรรคคาราม
5. สินแร่สยา่ม                           6. บ้านยางคู่
7. วัดปากท่อ                             8. บ้านหนองกระทุ่ม
9. วัดดอนแจง                        10. บ้านตะโกล่าง
11. บ้านท่ายาง                     12. วัดพิกุลทอง
13. วัดด่านทับตะโก                14. บ้านเบิกไพร
15. บ้านลำพระ                       

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นิเทศ/ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557
               
ขอย้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2577 วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ไปแข่งขันที่อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เฉพาะกิจกรรม
1. เขียนเรื่องจากภาพ
2. เขียนเรียงความ
3. อ่านเอาเรื่องทุกระดับ
                 เน้นย้ำอุปกรณ์แข่งขันที่ สพฐ.แจ้งเพิ่มเติมคือ
- นักเรียนชั้น ป.1-3 ใช้ดินสอดำเข้มๆ
- นักเรียนชั้น ป.4-6 ใช้ปากกาหมึกสีดำ
- นักเรียนชั้น ม.1-3 ใช้ดินสอดำเข้มๆ

 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป  ประจำปี 2557/2558     (บค./ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (บค./ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557
                
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด   
เรื่อง “เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน”  ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ  โรงแรมวินด์เซอร์  สวีท แอนด์  คอนเวนชั่น 
ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  ตามรายละเอียดดังแนบ  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  ให้สมัครพร้อมค่าลงทะเบียนโดยตรงไปยังสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  โทรสาร 02 734 – 9021 อีเมล tla 2497@yahoo.com  ภายในวันที่ 15  กรกฎาคม 2557  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซด์  http://tla.or.th
รายละเอียด

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (บค./ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557
                
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี  สตรี  เยาวชนและครอบครัวศึกษา  ครั้งที่ 10.1 
“สตรีและเยาวชนศึกษา : ยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย”  ในวันพุธที่ 25  มิถุนายน 2557   ณ  ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร 
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3  ม.ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์   เพื่อให้ผู้สนใจ  กลุ่มครู  เครือข่ายผู้ทำงานเยาวชน  ผู้นำสตรีในระดับต่าง ๆ  
และหน่วยงานองค์กร  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงประเทศ  เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทยในอนาคต
                 ทั้งนี้  ผู้สนใจสมัคเข้าร่วมโครงการฯ  ให้ยื่นใบสมัครโดยตรงไปยังโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มธ.  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
รายละเอียด

 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
     (อก./ทุกโรงเรียน) 13 มิถุนายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนโยบายและแผน
ได้ดำเนินการอนุมัตินักเรียนขอเลข G เพิ่มเติม ดังนี้
1. วัดหนองกระทุ่ม                 2. บ้านท่ามะขาม
3. อนุบาลจอมบึง                  4.บ้านหนองปรือ
5. วัดสูงเนินฯ                        6. บ้านพุม่วงฯ
7. บ้านหนองศาลเจ้า             8. บ้านหนองกระทุ่ม
9. วัดใหญ่อ่างทอง               10. วัดพิบูลวนาราม
11. วัดพเนินพลู                     12. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

 การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน     (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557

 ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     (บค./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำหรับนักเรียนและครู
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โซน 3  (ภาคกลางและภาคใต้) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    (นผ./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557    (บค./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 เอกสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)    (อก./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557

 ปฏิทินโครงการคลินิกวิทยฐานะ     (บค./ทุกโรงเรียน) 12 มิถุนายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 11 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนโยบายและแผน
ได้ดำเนินการอนุมัตินักเรียนขอเลข G เพิ่มเติม ดังนี้
1. บ้านหนองขนาก               2. บ้านร่องเจริย
3. น้ำตกห้วยสวนพลู             4.วัดหนองบัว
5. วัดอรัญญิกาวาส               6. วัดแคทราย
7. วัดเวียงทุน                        8. วันครู 2503
9. วัดเจติยาราม                    10. ไทยรัฐวิทยา 64

 โครงการป้องกันอุบัติภัยสำหรับสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 11 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร
เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานเลขประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการอนุมัติขอเลข G ให้โรงเรียนนั้น ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นบางโรงเรียน
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าตรวจสอบรายชื่อเด็กในทะเบียนนักเรียน และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน เช่น เพศ วิธีเดินทาง ระยะทาง
น้ำหนักส่วนสูง เป็นต้น

9. บ้านนาคอก
10.ชุมชนวัดคูบัว 11. บ้านวังปลา 12. วัดเขางู
13. วัดดอนตะโก 14. วัดประเสริฐฯ 15. น้ำตกห้วยสวนพลู

                           
 

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 10 มิถุนายน 2557
                ขอให้ทุกโรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด เช่น Rounter, Access Point ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
เพื่อให้ สพฐ. สามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและทำการทดสอบสัญญาณ การปรับตั้งค่าต่าง ๆ

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว       (บค./ทุกโรงเรียน) 5 มิถุนายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา         (นผ./ทุกโรงเรียน) 2 มิถุนายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนมาร่วมประชุมอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2557 นั้น
ยังมีข้อมูลบางส่วนที่โรงเรียนไม่ทราบ กลุ่มนโยบายและแผนจึงขอแจ้งข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนนำไปกรอกในระบบต่อไป
ข้อมูลพิกัดโรงเรียน
ข้อมูลสื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ OBEC Channel