วันที่
เรื่อง
กลุ่ม
17 ต.ค.59
ัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นผ.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รายละเอียด
บค.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 59)
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
บค.
17 ต.ค.59
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 59)
รายละเอียด 1

รายละเอียด 2
บค.
13 ต.ค.59

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

บค.
6 ต.ค.59
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายละเอียด
นผ.
6 ต.ค.59
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล      
นผ.
6 ต.ค.59
การจัดสรรงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
นผ.
16 ก.ย. 59

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รอบ 6 เดือนหลัง)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

นผ.
16 ก.ย. 59
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
นผ.
16 ก.ย. 59
การเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
บค.
14 ก.ย. 59

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
          ด้วย กระทรวงการคลัง มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)ึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ในสังกัดที่มีความประสงค์เบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและสวัสดิการ
ค่าการรักษาพยาบาล  แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรอกแบบเจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online
(เลขที่..........ในแบบไม่ต้องระบุมาค่ะ)
2. แนบสำเนาสุมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

กง.
2 ก.ย. 59

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ)
          ตามที่โรงเรียนในสังกัด ส่งแบบรายการปริมาณงานและราคา
( ปร 4,5,6)รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 19 โรงเรียน
นั้น ขณะนี้  สพฐ. แจ้งว่าได้บรรจุรายการดังกล่าวในการเสนอของบ
ประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้ว  เนื่องจากมีการ
ปรับค่า  Factor F  ใหม่ เป็น 1.2708  ดังนั้นสพป.ราชบุรี เขต 1 จึงให้
โรงเรียนตามรายชื่อ จัดส่งแบบ รายการปริมาณงานและราคา  (ปร.4,5,6)  
ตามรายละเอียดประเภทงาน และ ตามวงเงินงบประมาณที่  สพฐ.จัดสรร 
(ดังรายละเอียดที่แนบ)   โดยให้ผู้ที่จัดทำ ปร.4,5,6  มาส่งด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มนโยบาย และแผน ชั้นที่  4  พร้อม file บันทึกข้อมูล ลงแผ่น CD  
ในวันจันทร์ ที่   5   กันยายน  2559   ไม่เกิน  11.00 น. (หากส่งเกิน
กำหนดเวลา   จะไม่ได้รับการพิจารณา)
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

นผ.
31 ส.ค.59
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
(รายการชุดฝึกทักษะ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน)
รายละเอียด 1
นผ.
31 ส.ค.59
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร
กง.
31 ส.ค.59
การจัดสรรงบประมาณปี2559 ค่าครุภัณฑ์รายการโต๊ะ- เก้าอี และชุดฝึกทักษะนักเรียน้
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
รายละเอียด 3 
นผ.
15 มิ.ย..59

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อบรมชี้แจงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดแล้วนั้น
ในการนี้เพื่อเป็นการเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล EMIS/EFA
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้สรุปการกรอกข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
สรุปการกรอกข้อมูล EMIS/EFA
หมายเหตุ  ขอให้โรงเรียนตรวจดูทุกข้อมูล (ทุก sheet)

นผ.
15 มิ.ย..59
ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2559
มาดำเนินการกรอกแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในวันที่ 
24  มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด
กง.
15 มิ.ย..59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559
อก.
10 มิ.ย..59
โรงเรียนสามารถทำแบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้
ผู้ปกครองในเมนูอัพโหลดเอกสารและสามารถอัพโหลดเข้าในระบบ
Data management center เท่านั้น (ข้อมูลจะใช้จัดสรร
งบประมาณปัจจัยพื้นฐาน) ระยะเวลาที่สามารถอัพโหลดได้จนถึง 17
มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น . ทางระบบจะปิดรับการส่งข้อมูลทุก
ช่องทาง วิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนจาก เมนู โรงเรียน > 2.9 รายงาน
ระดับโรงเรียนชื่อรายงานคือ รายชื่อนักเรียนความด้อยโอกาส
สำหรับส่งแก้ไข occasion_upload.csv
2. copy ข้อมูลจากไฟล์นั้นมาวางใน Sheet1 ทำข้อมูลแล้วอัพโหลด
เข้ามาในเมนู 2.7.9
*** เนื่องจากเริ่มสร้างรายชื่อ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 12.00 น.
บางโรงเรียนยังทำข้อมูลไม่เสร็จทำให้มีนักเรียนบางคนไม่มีรายชื่อใน
ไฟล์ แต่อยู่ในทะเบียนนักเรียนในระบบเว็บแล้ว ผู้กรอกสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเข้ามาในไฟล์เพื่ออัพเดตข้อมูล
ด้อยโอกาสได้ผู้ดูแลระบบจะสร้างรายชื่อให้อีกครั้งในวันที่ 11 มิถุนายน
2559 เวลา 1.00 น
คู่มือ
นผ.
10มิ.ย..59
ส่งด่วน รายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำัง 10 มิ.ย. 59
บค.
8 มิ.ย..59
ขอส่งสำเนาหนังสือ
อก.
8 มิ.ย..59
การฉลองงานสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
อก.
8 มิ.ย..59
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
อก.
8 มิ.ย..59
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัย
สจ.
8 มิ.ย..59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเดินขบวนพาเหรด
สจ.
6 มิ.ย..59
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
คู่มือ
นผ.
26 พ.ค.59
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
นผ.
12 พ.ย. 58
การกำหนดเขตพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
อก.

5 พ.ย. 58

เลขที่สัญญาจ้างของอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

บค.

30 ต.ค. 58

อก.

29 ต.ค. 58
นผ.
29 ต.ค. 58
ขอให้ผู้ส่งผลงานครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  สพป.รบ.  1  ปี 2558  ไปรับผลงานคืนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6  สพป.รบ. 1  ภายในวันที่  6
พฤศจิกายน  2558
บค.
29 ต.ค. 58
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นผ.
29 ต.ค. 58
สำรวจการจ้างครูเกษียณอายุราชการของสถานศึกษา
บค.
29 ต.ค. 58
สำรวจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
สจ.
27 ต.ค. 58
คุรุสภา
27 ต.ค. 58
เนื่องจาก สพฐ. ได้แจ้งลักษณะอาคาร และ ราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ2560  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  ดังนั้น จึงให้ 16 โรงเรียน ตามรายชื่อ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แก้ไขแบบคำของบประมาณ แบบที่ 9 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ให้เป็นไปตามลักษณะอาคาร และ ราคามาตรฐานของ สพฐ. เท่านั้น
 ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  
รายละเอียด 3
นผ.
20 ต.ค. 58
นผ.
20 ต.ค. 58
รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร    
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ
กง.
20 ต.ค. 58
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ ปี 2559  ครั้งที่ 15 แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการคืนครูให้นักเรียน 
กิจกรรม การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา  งบดำเนินงาน รายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ระยะเวลา 3  เดือน (เดือนตุลาคม –
ธันวาคม  2558)  โดยจัดสรรค่าตอบแทนในตำแหน่ง ครูธุรการ 77 อัตรา   ในอัตราเดือนละ 15,000.-  และตำแหน่งนักการภารโรง 68 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000.-  นั้น
          บัดนี้ สพป.รบ.1  ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณปี 2559  เรียบร้อยแล้ว  ให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งดังกล่าว  ส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2558
โดยให้ระบุเลขที่สัญญาจ้างพร้อมระบุอัตราค่าตอบแทนตามที่ สพฐ.แจ้ง
อนุมัติด้วย
กง.
19 ต.ค. 58
            ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับกิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง
เพื่อการศึกษา รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
(ทดแทน) เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน
ที่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2552 
              สพป.ราชบุรี เขต 1  จึงให้รงเรียนที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทางเว็บไซต์
http:// ww.obecict.bopp.go.th ดังมีรายละเอียดและวิธีการ ตามรายละเอียด
1 – 4 และให้ทำการยืนยันข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 พร้อมทั้งส่งหนังสือยืนยันข้อมูลมายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4 
รายละเอียด 5   
นผ.
19 ต.ค. 58
          ด้วยในปีงบประมาณ  2559  เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินเดือนของ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการและครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต
ได้ทำรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินเดือน  แยกจากข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ 
           ดังนั้น  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดเงินเดือนของ
ข้าราชการประจำและลูกจ้างชั่วคราว  แยกออกจากกัน  โดยในส่วนของ
พนักงานราชการและครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายว่าตรงกับโรงเรียนหรือไม่ 
หากตรงกันให้ส่งต้นฉบับกลับมา 1  ฉบับ  โดยให้ลงชื่อรับรองในหลักฐาน
ด้วยหากไม่ตรงกันให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำที่หมายเลขโทรศัพท์ 
087 – 4312696  (วี)
หมายเหตุ : รายละเอียดส่งใส่ช่องนกกระจอกให้แล้วค่ะ ณ 19 ตุลาคม 2558
กง.