วันที่
เรื่อง
กลุ่ม
26 พ.ค.59
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2 
นผ.
12 พ.ย. 58
การกำหนดเขตพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
อก.

5 พ.ย. 58

เลขที่สัญญาจ้างของอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

บค.

30 ต.ค. 58

อก.

29 ต.ค. 58
นผ.
29 ต.ค. 58
ขอให้ผู้ส่งผลงานครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  สพป.รบ.  1  ปี 2558  ไปรับผลงานคืนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6  สพป.รบ. 1  ภายในวันที่  6
พฤศจิกายน  2558
บค.
29 ต.ค. 58
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นผ.
29 ต.ค. 58
สำรวจการจ้างครูเกษียณอายุราชการของสถานศึกษา
บค.
29 ต.ค. 58
สำรวจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
สจ.
27 ต.ค. 58
คุรุสภา
27 ต.ค. 58
เนื่องจาก สพฐ. ได้แจ้งลักษณะอาคาร และ ราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ2560  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  ดังนั้น จึงให้ 16 โรงเรียน ตามรายชื่อ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แก้ไขแบบคำของบประมาณ แบบที่ 9 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ให้เป็นไปตามลักษณะอาคาร และ ราคามาตรฐานของ สพฐ. เท่านั้น
 ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  
รายละเอียด 3
นผ.
20 ต.ค. 58
นผ.
20 ต.ค. 58
รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร    
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ
กง.
20 ต.ค. 58
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ ปี 2559  ครั้งที่ 15 แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการคืนครูให้นักเรียน 
กิจกรรม การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา  งบดำเนินงาน รายการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ระยะเวลา 3  เดือน (เดือนตุลาคม –
ธันวาคม  2558)  โดยจัดสรรค่าตอบแทนในตำแหน่ง ครูธุรการ 77 อัตรา   ในอัตราเดือนละ 15,000.-  และตำแหน่งนักการภารโรง 68 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000.-  นั้น
          บัดนี้ สพป.รบ.1  ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณปี 2559  เรียบร้อยแล้ว  ให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งดังกล่าว  ส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2558
โดยให้ระบุเลขที่สัญญาจ้างพร้อมระบุอัตราค่าตอบแทนตามที่ สพฐ.แจ้ง
อนุมัติด้วย
กง.
19 ต.ค. 58
            ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับกิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง
เพื่อการศึกษา รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
(ทดแทน) เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน
ที่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2552 
              สพป.ราชบุรี เขต 1  จึงให้รงเรียนที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทางเว็บไซต์
http:// ww.obecict.bopp.go.th ดังมีรายละเอียดและวิธีการ ตามรายละเอียด
1 – 4 และให้ทำการยืนยันข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 พร้อมทั้งส่งหนังสือยืนยันข้อมูลมายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้วย
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4 
รายละเอียด 5   
นผ.
19 ต.ค. 58
          ด้วยในปีงบประมาณ  2559  เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินเดือนของ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการและครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต
ได้ทำรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินเดือน  แยกจากข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ 
           ดังนั้น  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดเงินเดือนของ
ข้าราชการประจำและลูกจ้างชั่วคราว  แยกออกจากกัน  โดยในส่วนของ
พนักงานราชการและครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤต  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายว่าตรงกับโรงเรียนหรือไม่ 
หากตรงกันให้ส่งต้นฉบับกลับมา 1  ฉบับ  โดยให้ลงชื่อรับรองในหลักฐาน
ด้วยหากไม่ตรงกันให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำที่หมายเลขโทรศัพท์ 
087 – 4312696  (วี)
หมายเหตุ : รายละเอียดส่งใส่ช่องนกกระจอกให้แล้วค่ะ ณ 19 ตุลาคม 2558
กง.