เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 18 เมษายน 2557
                ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56 นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่ สพฐ.
จะปิดระบบในวันที่ 30 เมษายน 2556 จึงขอเน้นย้ำให้โรงเรียนรีบดำเนินการโดยด่วน
หนังสือสั่งการ
คู่มือ

 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา      (นผ./ทุกโรงเรียน) 17 เมษายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประจำปี 2556        (นผ./ทุกโรงเรียน) 11 เมษายน 2557
บัญชีรายชื่อโรงเรียน
แบบกรอกรายละเอียดนักเรียน

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ทุกโรงเรียน) 8 เมษายน 2557
            ขอให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น/
    รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)
สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc
หนังสือสั่งการ
คู่มือ

 การฝึกอบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก        (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 เมษายน 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 4 เมษายน 2557
                ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557       มาดำเนินการกรอกแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ในวันที่  9 เมษายน 2557   เวลา 10.00 น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ      
และให้เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินดังนี้          
1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน   2 ชุด
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนจำนวน   2 ชุด
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร           จำนวน   2  ชุด
4. สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.        จำนวน  2 ชุด
 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน   ทุกฉบับ   ในกรณีที่มีประกันชีวิต มาลดหย่อนภาษีให้นำเลขที่กรมธรรม์มาด้วย

 โครงการคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ครั้งที่  4   ประจำปี 2557       (บค./ทุกโรงเรียน) 4 เมษายน 2557
รายละเอียด

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)     (บค./ทุกโรงเรียน) 4 เมษายน 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (สจ./ทุกโรงเรียน) 31 มีนาคม2557
           
ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04127/562  ลงวันที่  4 มีนาคม  2557 
แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์ 210.1.20.11  ความแจ้งแล้วนั้น  เนื่องจากโรงเรียนต่อไปนี้
ยังไม่ได้ดำเนินการ  กรอกข้อมูลการรับนักเรียนดังกล่าว จึงขอให้รีบดำเนินการโดยด่วนด้วย
1.  โรงเรียนวัดเขาวัง                              8. โรงเรียนวัดป่าไก่
2.  โรงเรียนสีวะรา                                  9. โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
3. โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ                          10. โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
4. โรงเรียนบ้านเขาถ่าน                       11. โรงเรียนบ้านรางเฆ่
5. โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ)       12. โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
6. โรงเรียนบ้านยางคู่                           13. โรงเรียนวัดช่องลาภ
7. โรงเรียนวัดปากท่อ    

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดและแข่งขันความสามารถนักเรียน เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2557 หัวข้อ "รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำพอเพียง เคียงคู่วิถีไทย"
     (อก./ทุกโรงเรียน) 31 มีนาคม2557
ผลการประกวดการแข่งขัน การเขียนเรียงความ
ผลการประกวดการแข่งขัน โครงงานสิ่งแวดล้อม
ผลการประกวดการแข่งขัน การวาดภาพ

 ขอส่งประกาศ    (สจ./ทุกโรงเรียน) 28 มีนาคม2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 28 มีนาคม2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา      (นผ./ทุกโรงเรียน) 27 มีนาคม2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (บค./ทุกโรงเรียน) 27 มีนาคม2557

เอกสารการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ของดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  
     รองเลขาธิการ กพฐ.
      (นผ./ทุกโรงเรียน) 26 มีนาคม2557

กีฬาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2    (อก./ทุกโรงเรียน) 25 มีนาคม2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (บค./ทุกโรงเรียน) 25 มีนาคม2557
รายละเอียด

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
    (บค./ทุกโรงเรียน) 21 มีนาคม2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 21 มีนาคม2557
รายละเอียด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    (บค./ทุกโรงเรียน) 21 มีนาคม2557
รายละเอียด

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 21 มีนาคม2557
            
ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด  ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2557  
ณ  ศูนย์พัฒนา  ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นั้น 
            ในการนี้  ให้ข้าราชการครูตามรายชื่อดังแนบ  ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัคร เข้าอบรม ฯ  จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนา
ตามรายละเอียดที่ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  แจ้งตามประกาศ 
รายละเอียด

 รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 มีนาคม 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557    (บค./ทุกโรงเรียน) 19 มีนาคม2557 
รายละเอียด

 การมอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ     (กง./ทุกโรงเรียน) 17 มีนาคม2557 

 โครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด     (สจ./ทุกโรงเรียน) 17 มีนาคม2557 
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2  

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     (กง./ทุกโรงเรียน) 11 มีนาคม2557 

 การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557  ด้วยระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
    (สจ./ทุกโรงเรียน) 11 มีนาคม2557 

 สำรวจความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      (บค./ทุกโรงเรียน) 11 มีนาคม2557 

 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน       (กง./ทุกโรงเรียน) 10 มีนาคม2557     

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1       (อก./ทุกโรงเรียน) 10 มีนาคม2557     

 การรายงานผลการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2557  บนเว็บไซต์        (สจ./ทุกโรงเรียน) 7 มีนาคม2557     

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่
    ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1 (70%) 
         (นผ./ทุกโรงเรียน) 7 มีนาคม2557          
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
          

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)      (บค./ทุกโรงเรียน) 7 มีนาคม2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 5 มีนาคม2557
             ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนช่วยให้ผู้รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนเข้ารับรหัสผ่่าน ตามหนังสือที่ ศธ 04127/543 ลว 4 มีนาคม 2557
โดยด่วน (ภายในวันที่่ 7 มีนาคม 2557)

 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     (บค./ทุกโรงเรียน) 4 มีนาคม 2557

 ขอความร่วมมือคัดเลือกและแจ้งโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังสุขาภิบาลและ อาหารปลอดภัยในโรงเรียน
     (สจ./ตามรายชื่อ) 3 มีนาคม 2557

 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 3 มีนาคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการวิจัยฯ       (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 3 มีนาคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)      (บค./ทุกโรงเรียน) 27 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
     ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  (30%)  

     (นผ./ทุกโรงเรียน) 25 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 20 กุมภาพันธ์ 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 แบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE       (สจ./ทุกโรงเรียน) 20 กุมภาพันธ์ 2557

 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และปรับเงินเดือนชดเชย
ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
      (บค./ทุกโรงเรียน) 20 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5

 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557       (บค./ทุกโรงเรียน) 18 กุมภาพันธ์ 2557

 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ     (บค./ทุกโรงเรียน) 18 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (กง./ทุกโรงเรียน) 17 กุมภาพันธ์ 2557
             
ขอให้โรงเรียนมารับใบหักเงินกองทุนเหน็จนำบาญ (กบข.) ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชั้น 4

 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558        (บค./ทุกโรงเรียน) 17 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (อก./ทุกโรงเรียน) 11 กุมภาพันธ์ 2557
             
โรงเรียนใดที่ได้นำเด็กมาร่วมโครงการตรวจวัดสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่  มูลนิธิแมคแฮปปี้ แฟมิลี่ ณ  โรงยิมเนเซี่ยม
จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันพุธที่ 3  กรกฎาคม  2556 
               ขอให้มาติดต่อรับแว่นตา ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  และขอความกรุณาโทรศัพท์ติดต่อก่อนที่จะเข้ามารับแว่นตา
 เนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าที่ออกหน่วย  หมายเลขโทรศัพท์  032-338300  ตามวันและเวลาราชการ

 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.     (อก./ทุกโรงเรียน) 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1

 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 10 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
รายละเอียด 5
รายละเอียด 6

 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 10 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ตามรายชื่อ) 10 กุมภาพันธ์ 2557
             ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียม OBEC CHANNEL โดยด่วน
รายชื่อ
เว็บไซต์การกรอกแบบสอบถาม

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ตามรายชื่อ) 10 กุมภาพันธ์ 2557
             ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ให้แล้วเสร็จโดยด่วน
รายชื่อ
เว็บไซต์การข้อมูล

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ        (บค./ทุกโรงเรียน) 6 กุมภาพันธ์ 2557

 การตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง 3-14 ปี        (อก./ตามรายชื่อ) 6 กุมภาพันธ์ 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ตามรายชื่อ) 6 กุมภาพันธ์ 2557
             ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ให้แล้วเสร็จโดยด่วน
รายชื่อ
เว็บไซต์การข้อมูล

 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นสำหรับ นักเรียนยากจน  ปีการศึกษา 2556  
     ภาคเรียนที่ 2
    (นผ./ทุกโรงเรียน) 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด

 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖     (อก./ทุกโรงเรียน) 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด

 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖     (สจ./ทุกโรงเรียน) 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (อก./ทุกโรงเรียน) 31 มกราคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (นผ./ตามรายชื่อ) 28 มกราคม 2557
             ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียม OBEC CHANNEL โดยด่วน
รายชื่อ
เว็บไซต์การกรอกแบบสอบถาม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน     (บค./ทุกโรงเรียน) 28 มกราคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัย        (นผ./ตามรายชื่อ) 28 มกราคม 2557

 การสำรวจและการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ     (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 27 มกราคม 2557
รายละเอียด

 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน     (ตสน./ตามรายชื่อ) 27 มกราคม 2557

 ขอความร่วมมือสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2557     (อก./ทุกโรงเรียน) 27 มกราคม 2557

 รายละเอียดการโอนเงินเดือนโดยใช้บริการธนาคาร     (กง./ทุกโรงเรียน) 23 มกราคม 2557
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอปากท่อ

 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    (บค./ทุกโรงเรียน) 23 มกราคม 2557

 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณฺ์ฯ    (บค./ทุกโรงเรียน) 23 มกราคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        (บค./ทุกโรงเรียน) 23 มกราคม 2557
             
ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารประกอบการสมัครสอบครูกรณีพิเศษ ได้ที่ ชั้น 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วน
รายชื่อ

 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา        (บค./ทุกโรงเรียน) 23 มกราคม 2557
รายละเอียด

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ        (กง./โรงเรียน)   15 มกราคม 2557

 ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2557        (อก/โรงเรียนในเขต อ.เมือง อ.วัดเพลง และสถานศึกษาเอกชน) 
    15 มกราคม 2557

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 9 มกราคม 2557
          ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th  ดังนี้
1. กรอกข้อมูลบุคลากร และนักเรียน ภายในโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมระบบ
3. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IP TV
4. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเป็น Windows8
          ในการนี้ โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการกรอกอีกจำนวนมาก ซึ่งอาจจะไม่ทันวันที่ สพฐ. ปิดระบบ จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรีบดำเนินการ
โดยด่วน และเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศึกษา ที่เบอร์โทร 0895492646 หรือ 032-326013 เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
หากไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและแจ้งยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่ได้แจ้งยืนยันข้อมูล

 การประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา        (คุรุสภา/ทุกโรงเรียน) 8 มกราคม 2557
รายละเอียด

 การขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  และกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๓ 
     ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
      (สจ./ทุกโรงเรียน) 8 มกราคม 2557

 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ        (บค./ทุกโรงเรียน) 8 มกราคม 2557

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ        (บค./ทุกโรงเรียน) 6 มกราคม 2557
รายละเอียด

 การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557       (นผ./ทุกโรงเรียน) 3 มกราคม 2557
คู่มือการกรอก

 โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน       (สจ./ทุกโรงเรียน) 3 มกราคม 2557

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)        (บค./ทุกโรงเรียน) 3 มกราคม 2557
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 2 มกราคม 2557
          
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับอนุมัติจัดสรร งบประมาณตามโครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น
          ในการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th  ดังนี้
1. กรอกข้อมูลบุคลากร และนักเรียน ภายในโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมระบบ
3. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IP TV
4. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเป็น Windows8
          โดยให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มกราคม 2557 และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศึกษา ที่เบอร์โทร 0895492646 หรือ 032-326013 เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
หากไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและแจ้งยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557
คู่มือการกรอก
 รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้รหัสโรงเรียน SMIS 8 หลัก เช่น 7001XXXX ของแต่ละโรงเรียน

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา       (นผ./ทุกโรงเรียน) 2 มกราคม 2557
          ตามที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนในด้านการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ไปแล้วนั้น
ขณะนี้ สพฐ. ได้แจ้งให้ใช้ระบบจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในส่วนของโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังขอให้ใช้ระบบเดิมไปก่อน (E-filing)
         สพป.ราชบุรี เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการระบบเดิมไปพลางก่อน และ สพป.ราชบุรี เขต 1 จะแจ้งอีกครั้งถ้าระบบใหม่พร้อม