การปฏิบัติงาน One Stop Service
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการเพื่อใช้ในการค้ำประกันผู้ต้องหา
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
การขอหนังสือรับรองเป็นข้าราชการทั่วไป เพื่อค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อใช้ประกอบการขอซื้ออาวุธปืน
การขอหนังสือรับรองเพื่อการขอหนังสือเดินทางเข้าประเทศ (Visa)
การขอหนังสือรับรองสิทธิในการใช้สวัสดิการกับสถาบันการเงินต่างๆ