รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่าน
     การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู
     ให้นักเรียน   [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]    [ รายละเอียด 3 ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
     การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู
     ให้นักเรียน   [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]    [ รายละเอียด 3 ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
     เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด    [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือก
     เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
     เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณะศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
     และมาตรฐานการศึกษา ปี 2561     [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณะศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
     และมาตรฐานการศึกษา ปี 2561     [ รายละเอียด ]
 ประกาศผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
     (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
     เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผ่านการประเมินความรู้
     ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
     ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
     ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
     และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
      [
รายละเอียด ]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศผลสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
     การขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ
     โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
      [
รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
     เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
     เรียนรวมสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
     ชั่วคราวในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัด
      สพป.ราชบุรี เขต 1 [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
     ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูรายเดือนแก้ปัญหา
      สถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ  [ รายละเอียด ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
      ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
      พิเศษ สังกัด สพฐ     [ รายละเอียด ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อ
     จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
  [ รายละเอียด ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุรโครงการกองทุนการศึกษา
     เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     สพป.ราชบุรี เขต    [ รายละเอียด ]
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของ สพป.รบ.1
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น
     ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา
      ประกาศ 
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
     ชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      ประกาศ 
 
ปฏิทินการบริหารงบลงทุน ปี 2560
 ปฏิทินการบริหารงบลงทุน ป ี2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th)
     [ รายละเอียด ]

E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  
     [ รายละเอียด ]

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง ศธภ. และ ศธจ.
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์