ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
     เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     (E-Bidding)       [ รายละเอียด ]
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
          เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
         [ รายละเอียด ]
     เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
         (E-Bidding) รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน      [ รายละเอียด ]
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
         รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน       [ รายละเอียด ]

ปฏิทินการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
      [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
     อุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
      การศึกษาทางไกล (DLIT)
      [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ
     พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)
      [ รายละเอียด 1 ]   [ รายละเอียด 2 ]   

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
      [ รายละเอียด 1 ]   [ รายละเอียด 2 ]   

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
    สำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
     การเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
      [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1
     เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      [ รายละเอียด 1 ]   [ รายละเอียด 2 ]   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องซักผ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังน้ำแบบสแตนเลส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมีเดีย และจอรับภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLIT
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แบบทดสอบ

เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC 1)    
     ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
     เครื่องคอมพิวเตอร์ DLIT

 ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้า
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถังน้ำสแตนเลส
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมัลติมีเดีย และจอรับภาพ
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนกาสอนของสถานศึกษา (CC 1) 
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 [ รายละเอียด 1 ]   [ รายละเอียด 2 ]     [ รายละเอียด 3 ]        [ รายละเอียด 4 ]     

 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ไตรมาสที่ 1
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 3 รายการ
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 CC
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 DLIT

แบบรายกา่รแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
     แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์
     แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง แอร์
     แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์
     แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง CC
     แผนปฏิบัติจัดซ์้อจัดจ้าง DLIT

แบบรายงานผลการฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
     ผลการปฏิบัติตามแผนฯ รถยนต์
     ผลการปฏิบัติตามแผนฯ แอร์
     ผลการปฏิบัติตามแผนฯ โทรทัศน์์
     ผลการปฏิบัติตามแผนฯ CC
     ผลการปฏิบัติตามแผนฯ DLIT

 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ 5 รายการ
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง DLIT
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์สี 55 นิ้ว
     ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
     รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
     เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
     โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว
     ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2560

     ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
          เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง
     รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
     เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
     โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว
     ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2560

     ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
          เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
     รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
     เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
     โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว
     ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2560

     ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
          เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ของ สพป.ราชบุรี เขต 1

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคา
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ รายละเอียด ] 

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
[ รายละเอียด ]
     [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร'และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ รายละเอียด ] 

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร'และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ รายละเอียด ] 
[ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]       

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง เรื่องประกวด
ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 [ รายละเอียด 1 ]   [ รายละเอียด 2 ]     [ รายละเอียด 3 ]        [ รายละเอียด 4 ]     
[ รายละเอียด 5 ]        [ รายละเอียด 6 ]      

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง เรื่องประกวด
ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 [ รายละเอียด 1 ]       [ รายละเอียด 2 ]     

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   ครั้งที่ 2     [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง    [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ    [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคา
    ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
    อุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ (Operating System)  พร้อม
    Application สำหรับโรงเรียน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [ รายละเอียด ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อ
    ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2558    [ รายละเอียด 1 ]        [ รายละเอียด 2 ]

ประกาศโรงเรียนมหาราช 7 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน
    ๑๓๓ รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกตุน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
    โรงเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา
    (ศาลาประชา่ร่วมใจ) [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง เปลี่ยนแปลง
    ประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ๋  เพื่อใช้ในงาน
    ราชการของ สพป.รบ.1  [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง สอบราคาซื้อ
    ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๋   [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
    ไฟฟ้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนสินแร่สยาม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
    ไฟฟ้าอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนมหาราช 7 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตาม
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน
๑๘๕ รายการ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยศาลา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัต ฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗      [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผาก เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดบาลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง (ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนวัดสันติการาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  10  รายการ   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(อาคารเรียนและบ้านพักครู) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รบ.276 ของโรงเรียนวัดบางกระ อำเภอเมือง จังไหวัดราชบุรี 
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(อาคารเรียน) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รบ.259 ของโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม อำเภอเมือง จังไหวัดราชบุรี  [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน  34  รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประบปรุงห้องน้ำชั้นล่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหวัตฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน Multimedia์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะขาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง  เรื่อง  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ขนาด ๒ ห้อง จำนวน ๒ หลัง    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๒ รายการ    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ้ฟ้าภายในโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคาเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎรเฉลิมพระเกียรติ แบบที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดท้ายเมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง     [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ สร้างปี ๒๕๑๐ จำนวน ๙ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 6 รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุส่งเสริมการศึกษา 44 รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(โรงเรียนในฝัน)      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์(โรงเรียนในฝัน)      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฏรเฉลิมพระเกียรติ แบบที่ ๒      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน ๓ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดเกตุน้อย  เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบเขียนเอง
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ หลัง และสนามเด็กเล่น 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมการวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และส้วมรวม ๓ รายการ  
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งประตูม้วนเหล็ก อาคารเรียน จำนวน ๒ รายการ   
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ หลัง   [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลาเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน ๔ หลัง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขากรวด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยตะแคง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดควาย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านร่องเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาช้าง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวันครู 2503 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ครั้งที่ 2)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนสีวะรา เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดควายฯ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านรางเฆ่เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (หลังที่ 1)    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software  ของสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO2)
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software  ของสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO2)
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
     ขนาด 36,000 บีทียู   พร้อมติดตั้ง   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมหลังคาและฝาอาคารเรียน เรือนไม้ 2 ชั้น แบบกรมสามัญ    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร ตชด. แบบสร้างเอง จำนวน 5 ห้อง    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลและแป้นบาสเกตบอล   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกูล เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน  แบบ 017 ประจำปีงบประมาณ 2554    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองเรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ (แบบกำหนดเอง)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่อง  ยกเลิกการ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ(แบบกำหนดเอง)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 เรื่อง  สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องสมุด   และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารประกอบ (สำนักงานและห้องประชุม)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม(ทาสี)อาคารเรียนแบบ สปช.105/29    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยไผ่ เรื่อง  สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ019 (อาคาร 1) แบบสปช. 105/29 (อาคาร2) และแบบ สปช. 105/29 (อาคาร3)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียน ปูอิฐตัวหนอน ๑๘๒ ตารางเมตร   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียน ปูอิฐตัวหนอน ๑๘๒ ตารางเมตร   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเทพื้นฐานรากเสาธงและปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบเขียนเอง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ (แบบกำหนดเอง)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่อง  สอบราคาจ้างปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว  อาคารเรียนแบบ 105/29 และอาคารเรียน  แบบ ป 1 ก. จำนวน 380  ตรม.   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน 2 ชั้น (ฉพาะภายนอก)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงแซมอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน อนุบาลปากท่อ เรื่อง ์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน วัดดอนตลุง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน, ห้องส้วมและฟุตบาททางเดิน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อาคารเอนกประสงค์  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน บ้านสันดอน เรื่อง   สอบราคาซื้อ อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) เรื่อง  จ้างซ่อมแซม (ทาสี) อาคารเรียนแบบ พ.017    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม  สนามบาสเกตบอล ขนาด 18 X 31 เมตร     [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน    [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ์ เรื่อง  สอบราคาจ้างเตาเผาขยะขนาด 3 x 3  เมตร  , ที่แปรงฟันขนาด 3 x 6  เมตร  และปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202 / 26   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เรื่อง สอบราคาปรับปรุงโรงอาหาร(แบบสร้างเอง)และซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านพุตะเคียน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง,โรงอาหารและห้องสมุด   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านท่ายาง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสว่างอารมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา่ เรื่องสอบราคาจ้าง ซ่อมแซม(ทาสี) อาคารเรียนแบบ 017[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุงานอาชีพ และวัสดุห้องปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนดีปจะตำบล รุ่น 1[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการโรงเรียนดีปจะตำบล รุ่น 1[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเบิกไพร เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตู      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเวียงทุน เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีห้องเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและอาคารเรียน [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดห้วยไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวันครู 2503 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเบิกไพร เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดศาลเจ้า เรื่องจ้างซ่อมแซมฝ ทาสี อาคารเรียน [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านรางม่วง เรื่องสอบจ้างปรับปรุงห้องสมุด และอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยางงาม เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเขาถ่าน เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณฯ) เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านบ่อ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดท้ายเมือง เรื่องจ้างทาีสีและขัดพื้นอาคารเรียน[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดดอนตลุง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดด่านทับตะโก เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดดอนแจง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนามพุงดอ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านไพรสะเดา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนอนุบาลบ้านคา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดห้วยหมู เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเกาะลอยฯ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7 เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ และแบบวันครูชั้นเดียว [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้อง หลังคาอาคารเรียน [ รายละเอียด ]