ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   ครั้งที่ 2     [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง    [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศ
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ    [ รายละเอียด 1 ]     [ รายละเอียด 2 ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคา
    ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
    อุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ (Operating System)  พร้อม
    Application สำหรับโรงเรียน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีการประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [ รายละเอียด ]    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อ
    ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2558    [ รายละเอียด 1 ]        [ รายละเอียด 2 ]

ประกาศโรงเรียนมหาราช 7 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน
    ๑๓๓ รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกตุน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
    โรงเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา
    (ศาลาประชา่ร่วมใจ) [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง เปลี่ยนแปลง
    ประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ๋  เพื่อใช้ในงาน
    ราชการของ สพป.รบ.1  [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง สอบราคาซื้อ
    ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๋   [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
    ไฟฟ้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนสินแร่สยาม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
    ไฟฟ้าอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนมหาราช 7 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตาม
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน
๑๘๕ รายการ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยศาลา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัต ฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗      [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผาก เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗     [ รายละเอียด ]

 ประกาศโรงเรียนวัดบาลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง (ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนวัดสันติการาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง)     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  10  รายการ   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(อาคารเรียนและบ้านพักครู) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รบ.276 ของโรงเรียนวัดบางกระ อำเภอเมือง จังไหวัดราชบุรี 
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(อาคารเรียน) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รบ.259 ของโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม อำเภอเมือง จังไหวัดราชบุรี  [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน  34  รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประบปรุงห้องน้ำชั้นล่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหวัตฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน Multimedia์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะขาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง  เรื่อง  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ขนาด ๒ ห้อง จำนวน ๒ หลัง    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๒ รายการ    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ้ฟ้าภายในโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคาเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎรเฉลิมพระเกียรติ แบบที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดท้ายเมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง    [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง     [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ สร้างปี ๒๕๑๐ จำนวน ๙ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 6 รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลทอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุส่งเสริมการศึกษา 44 รายการ  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(โรงเรียนในฝัน)      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์(โรงเรียนในฝัน)      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฏรเฉลิมพระเกียรติ แบบที่ ๒      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน ๓ รายการ      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ      [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดเกตุน้อย  เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบเขียนเอง
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ หลัง และสนามเด็กเล่น 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมการวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และส้วมรวม ๓ รายการ  
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งประตูม้วนเหล็ก อาคารเรียน จำนวน ๒ รายการ   
[ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ หลัง   [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลาเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน ๔ หลัง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขากรวด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยตะแคง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดควาย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านร่องเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาช้าง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวันครู 2503 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   [ รายละเอียด ]

ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

 ประกาศ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ครั้งที่ 2)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนสีวะรา เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดควายฯ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านรางเฆ่เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (หลังที่ 1)    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software  ของสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO2)
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software  ของสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO2)
    [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
     ขนาด 36,000 บีทียู   พร้อมติดตั้ง   [ รายละเอียด ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมหลังคาและฝาอาคารเรียน เรือนไม้ 2 ชั้น แบบกรมสามัญ    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโกล่าง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร ตชด. แบบสร้างเอง จำนวน 5 ห้อง    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลและแป้นบาสเกตบอล   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกูล เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน  แบบ 017 ประจำปีงบประมาณ 2554    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองเรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ (แบบกำหนดเอง)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่อง  ยกเลิกการ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ(แบบกำหนดเอง)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 เรื่อง  สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องสมุด   และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารประกอบ (สำนักงานและห้องประชุม)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม(ทาสี)อาคารเรียนแบบ สปช.105/29    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยไผ่ เรื่อง  สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ019 (อาคาร 1) แบบสปช. 105/29 (อาคาร2) และแบบ สปช. 105/29 (อาคาร3)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียน ปูอิฐตัวหนอน ๑๘๒ ตารางเมตร   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียน ปูอิฐตัวหนอน ๑๘๒ ตารางเมตร   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเทพื้นฐานรากเสาธงและปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบเขียนเอง   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ (แบบกำหนดเอง)   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่อง  สอบราคาจ้างปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว  อาคารเรียนแบบ 105/29 และอาคารเรียน  แบบ ป 1 ก. จำนวน 380  ตรม.   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน 2 ชั้น (ฉพาะภายนอก)    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงแซมอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน อนุบาลปากท่อ เรื่อง ์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ   [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน วัดดอนตลุง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน, ห้องส้วมและฟุตบาททางเดิน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อาคารเอนกประสงค์  [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียน บ้านสันดอน เรื่อง   สอบราคาซื้อ อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก      [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ     [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) เรื่อง  จ้างซ่อมแซม (ทาสี) อาคารเรียนแบบ พ.017    [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม  สนามบาสเกตบอล ขนาด 18 X 31 เมตร     [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน    [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ์ เรื่อง  สอบราคาจ้างเตาเผาขยะขนาด 3 x 3  เมตร  , ที่แปรงฟันขนาด 3 x 6  เมตร  และปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน    [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202 / 26   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เรื่อง สอบราคาปรับปรุงโรงอาหาร(แบบสร้างเอง)และซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารเรียน   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านพุตะเคียน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง,โรงอาหารและห้องสมุด   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านท่ายาง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26   [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสว่างอารมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา่ เรื่องสอบราคาจ้าง ซ่อมแซม(ทาสี) อาคารเรียนแบบ 017[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุงานอาชีพ และวัสดุห้องปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนดีปจะตำบล รุ่น 1[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการโรงเรียนดีปจะตำบล รุ่น 1[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเบิกไพร เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน  [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตู      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเวียงทุน เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีห้องเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและอาคารเรียน [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดห้วยไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวันครู 2503 เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเบิกไพร เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดศาลเจ้า เรื่องจ้างซ่อมแซมฝ ทาสี อาคารเรียน [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านรางม่วง เรื่องสอบจ้างปรับปรุงห้องสมุด และอาคารเรียน      [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดยางงาม เรื่องสอบราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเขาถ่าน เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณฯ) เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านบ่อ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดท้ายเมือง เรื่องจ้างทาีสีและขัดพื้นอาคารเรียน[ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านลำพระ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดดอนตลุง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดด่านทับตะโก เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดดอนแจง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดหนามพุงดอ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านไพรสะเดา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนอนุบาลบ้านคา เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดห้วยหมู เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนวัดเกาะลอยฯ เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศสอบราคาโรงเรียนมหาราช 7 เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ และแบบวันครูชั้นเดียว [ รายละเอียด ]

ประกาศโรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้อง หลังคาอาคารเรียน [ รายละเอียด ]