ประกาศ

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
     เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    [ รายละเอียด ]     
      วิชาคณิตศาสตร์      [ รายละเอียด ]  
      วิชาวิทยาศาสตร์     [ รายละเอียด ]  
      วิชาภาษาอังกฤษ     [ รายละเอียด
      วิชาภาษาไทย     [ รายละเอียด
      วิชาคอมพิวเตอร์     [ รายละเอียด ]   
      วิชาการศึกษาปฐมวัย     [ รายละเอียด
      วิชาดนตรีศึกษา      [ รายละเอียด ]

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
     เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข  และมีสิทธิ์สอบ  ภาค ค   ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
     ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
     บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.  2557
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    [ รายละเอียด ]     
      วิชาคณิตศาสตร์      [ รายละเอียด ]  
      วิชาวิทยาศาสตร์     [ รายละเอียด ]  
      วิชาภาษาอังกฤษ     [ รายละเอียด
      วิชาภาษาไทย     [ รายละเอียด
      วิชาคอมพิวเตอร์     [ รายละเอียด ]   
      วิชาการศึกษาปฐมวัย     [ รายละเอียด
      วิชาดนตรีศึกษา      [ รายละเอียด

                                                

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
      เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.  2557
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     [ รายละเอียด ]
      ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
      แผนผังห้องสอบ
      ตารางสนามสอบ
      ตารางสอบ
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาคณิตศาสตร์      [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาวิทยาศาสตร์     [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาภาษาอังกฤษ     [ รายละเอียด
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาภาษาไทย     [ รายละเอียด
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาคอมพิวเตอร์     [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาการศึกษาปฐมวัย     [ รายละเอียด
      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ วิชาดนตรีศึกษา      [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1
     เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต  และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน
     เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2557
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1    [ รายละเอียด ]

 ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
    เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
    ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
    ครั้งที่  1  ปี พ.ศ. 2557  [ รายละเอียด ]

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผู้สมัคร

วันที่/วิชาเอก คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
อังกฤษ
ภาษา
ไทย
คอมพิว
เตอร์
การศึกษา
ปฐมวัย
ดนตรี
ศึกษา
รวม
17 มี.ค. 57 3 18 6 3 27 13 4 74
18 มี.ค. 57 0 7 6 2 21 6 0 42
19 มี.ค. 57 1 2 2 1 17 11 0 34
20 มี.ค. 57 2 8 3 1 22 9 2 47
21 มี.ค. 57 2 10 4 1 24 12 8 61
22 มี.ค. 57 12 20 16 2 69 23 5 147
23 มี.ค. 57 8 12 5 3 48 14 8 98
24 มี.ค. 57 4 11 1 2 27 8 3 56
รวมทั้งสิ้น 32 88 43

15

255 96 30 559
 

 ปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
     บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่  1   ปี พ.ศ. 2557
  [ รายละเอียด ]

 แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   [ รายละเอียด ]

 

ผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร