ตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายละเอียด
เผยแพร่
OIT1
โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่ง ส่วนงานภายใน เช่น
   สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม  เป็นต้น
o รายละเอียด 1
OIT2
ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
o ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และ
   ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
OIT3
อำนาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
o รายละเอียด 1
OIT4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
   เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT5
ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
OIT6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน
   ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
OIT7
ข่าวประชาสัมพันธ์
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
   อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานเป็น
o ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
o รายละเอียด 4
OIT8
Q&A
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
   และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
   ลักษณะเป็น   การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad,
   กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
   ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT9
Social Network
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น   Facebook,
   Twitter, Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
   ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
OIT10
แผนดำเนินงานประจำปี
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ หรือกิจกรรม
   งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
   ประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
   การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
   ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ
   โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
   ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
OIT13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
   ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
   ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดกำหนด
   วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
o รายละเอียด 1
OIT14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
   กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
   หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการ
   หรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การให้บริการหรือการติดต่อ
   อย่างไร เป็นต้น
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
   หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
OIT17
E–Service
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
   หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
   ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
   หลักของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
o รายละเอียด 4
o รายละเอียด 5
OIT18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
   การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
   งบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เช่น
   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
OIT21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
   จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
   วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
   ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
   เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
   ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
   ในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
   วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
   ความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
   หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1

 

OIT26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
   การวางแผนกำลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
   ตามภารกิจของหน่วยงานการพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้า
   ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย
   ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น  ผลการดำเนินการตาม
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
OIT29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
   กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
   บุคคลภายนอกจะทำการ   ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
   ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
   ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
OIT30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
   การทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
   ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
   ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
OIT31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
   เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง
   เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
   (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อ
   การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
   ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
   ของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
   ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
   ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
o รายละเอียด 4
OIT34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
   หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
   ธรรมาภิบาล
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
   ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
   กับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
OIT36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ
   หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
   ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
   และระดับของความเสี่ยง   มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
   จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
   ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
   ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
   การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
   วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ   หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
   ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
o รายละเอียด 3
o รายละเอียด 4
OIT39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
   หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
   ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
o รายละเอียด 2
OIT40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
   การทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ
   แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
   เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1
OIT41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
   โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
   ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o รายละเอียด 1
OIT42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
   การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง
   หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
   ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
   หน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ
   โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
   เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทาง
  การกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและ  การรายงานผล  เป็นต้น
o รายละเอียด 1
OIT43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม  คุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
   รูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
o รายละเอียด 1